Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Horoscoop

-

RAM 21-3 T/M 20-4

Van­mor­gen zal het niet ge­mak­ke­lijk zijn om je wat agres­sie­ve­lin­gen van het lijf te hou­den. Maar te­gen de mid­dag kun je weer rus­tig adem­ha­len en keert het tij. Sin­gle, er is veel om van te ge­nie­ten!

STIER 21-4 T/M 20-5

Pro­beer het eens over de di­plo­ma­tie­ke boeg in plaats van met je ho­rens! Je hebt de wind mee hebt om per­soon­lij­ke pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Lief­de: Je so­ci­a­le le­ven kan lei­den tot een pret­ti­ge ont­moe­ting.

TWEE­LIN­GEN 21-5 T/M 21-6

Door in­vloe­den van de da­len­de Maan ko­men er niet veel kan­sen op je weg en zul je voor­al op je ei­gen ta­len­ten moe­ten re­ke­nen. Het komt je niet al­le­maal aan­waai­en! Lief­de: kans op ple­zier in goed ge­zel­schap.

KREEFT 22-6 T/M 22-7

Je stem­ming hangt voor­al af van de vraag of je je ei­gen gang kunt gaan of niet. Dat hangt af van je om­ge­ving. Hoe meer af­stand je weet te be­wa­ren van men­sen die op­drach­ten uit­de­len, hoe be­ter je in je vel zit.

LEEUW 23-7 T/M 23-8

Je bent su­per ac­tief en dan is het goed dat je de wijs­heid weet op te bren­gen niet te ver te gaan, want de te­rug­weg is even lang! Je zult echt moe­ten kie­zen voor een plek in goe­de om­stan­dig­he­den.

MAAGD 24-8 T/M 23-9

Je bent goed ge­wa­pend om je doe­len te be­rei­ken. Tip: let tij­dens dis­cus­sies goed op wat je zegt en ook te­gen wie je iets zegt. Je weet hoe je woor­den soms ver­draaid kun­nen wor­den!

WEEG­SCHAAL 24-9 T/M 23-10

De mo­ti­va­tie keert te­rug. Al­les raakt in een stroom­ver­snel­ling en als al­les an­ders dan an­ders blijkt te ver­lo­pen ben jij in je nop­jes. Als je er kalm bij blijft kan dit een nieu­we ac­tie in­lui­den.

SCHOR­PI­OEN 24-10 T/M 22-11

Fi­nes­se gaat ge­paard met de juis­te fee­ling en dat zorgt er voor dat je je doel be­reikt. Ook in­ter­ne re­la­ties spe­len een rol van be­te­ke­nis. Als je het weet kun je er ge­bruik van ma­ken!

BOOG­SCHUT­TER 23-11 T/M 21-12

Je stand­vas­tig­heid en re­a­li­teits­zin gaan hand in hand en lei­den tot een suc­ces­je. Maak ge­bruik van je net­werk of be­gin er een op te bou­wen als je op zoek bent naar een (an­de­re) baan.

STEEN­BOK 22-12 T/M 20-1

Men is be­reid om te ho­ren wat je ei­sen zijn, maar dat be­te­kent nog niet dat ze on­der­schre­ven wor­den. Voor­als­nog wor­den de be­lof­ten waar­ge­maakt. Pri­ma, maar blijf de vin­ger aan de pols hou­den!

WA­TER­MAN 21-1 T/M 19-2

Ge­luk is ver­gan­ke­lijk de­zer da­gen. Je hebt ener­gie te over, dat wordt op­ge­merkt en be­taalt zich op den duur uit. Lief­de: nieu­we vriend­schap­pen of mo­men­ten van een­heid met je part­ner.

VIS­SEN 20-2 T/M 20-3

Een ne­ga­tie­ve dag, be­gin­nend met een uit de hand ge­lo­pen kwes­tie. Waar­om ook niet? Soms moet je zeg­gen waar het op staat! Als het je hu­meur maar niet be­derft, want je hebt nog­al wat te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium