Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KRUISWOORD­RAADSEL

-

HORIZONTAA­L

1 uit­roep van spot 5 be­dek­king van een huis 7 rit­mi­sche be­we­ging 11 kli­maat­re­ge­laar 13 mu­ziek­stuk 16 slank 18 we­zen­lijk 20 ste­ke­lig dier 22 vier­han­dig zoog­dier 23 deel van een ca­me­ra 25 gro­te pa­pe­gaai 26 schaal 28 dra­gen 30 ca­fé 32 ver­eerd sym­bool 33 kip­pen­pro­duct 34 me­juf­frouw (afk.) 35 scha­pen­ge­luid 37 pun­tig staaf­je 39 drin­gend 43 grens­con­tro­le­dienst 46 op­nieuw 48 da­mes­kle­ding­stuk 49 on­e­nig­heid 52 sprin­gend in­sect 53 in min­de­ring ge­bracht 55 elek­tri­ci­teits­draad 56 kle­ding­stuk 57 om­vang 59 kun­nen 61 scha­pen­kaas 62 ge­lof­te 63 Mexi­caan­se munt

VERTICAAL

2 werk­wij­ze 3 li­cha­me­lijk on­ge­mak 4 paar­denslee 5 ver­rich­ten 6 lek­ker­nij 7 lid­woord 8 op­per­vlak­te­maat 9 echo 10 vol­zin 12 room 14 Griek­se wijs­geer 15 ten­ger 17 pa­ling 19 ra­tel­po­pu­lier 21 roem

23 leer­be­wer­king 24 hond 27 Grieks ei­land 29 wa­pen­fi­guur 31 Gr­een­wich Mean Ti­me 32 ui­ting van be­rus­ting 36 woon­plaats 37 ge­kon­fij­te schil 38 par­ty 40 hoofd­stad van Egyp­te 41 ook 42 fier

44 ge­hoor­or­gaan 45 mi­li­eu­vrien­de­lijk 47 loof­boom 50 plak 51 on­der­goed 54 vi­taal 56 be­zit van een boer 58 ba­zi­ge vrouw 60 grand prix

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium