Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Drugs­koe­rier vlucht met 220 km per uur en crasht op E19

Man kan ont­snap­pen via bos­je, 20.000 eu­ro en 9 ki­lo­gram hasj ge­von­den in au­to

- THEO DERKINDERE­N SAM REYNTJENS

Een drugs­koe­rier die op de E19 in Me­che­len weg­ge­vlucht was voor de po­li­tie en snel­he­den van meer dan 220 ki­lo­me­ter per uur haal­de, is ter hoogte van Kontich over de kop ge­gaan. De man kon uit het ver­hak­kel­de voer­tuig klau­te­ren en weg­vluch­ten in een bos­je. Er volg­de een klop­jacht, maar de ke­rel kon ont­ko­men. In de au­to wer­den wel een gro­te hoe­veel­heid drugs en geld aan­ge­trof­fen.

Een ploeg van de lo­ka­le po­li­tie Me­che­len-Willebroek reed dins­dag­nacht van Me­che­len-Zuid naar Me­che­lenNoord via de E19 en werd in­ge­haald door een au­to die met een ho­ge snel­heid rich­ting Ant­wer­pen reed. “Door die ho­ge snel­heid, maar ook om­dat het al ruim na mid­der­nacht was en de avond­klok dus van kracht was, be­slis­te on­ze ploeg om de wa­gen ach­ter­na te gaan”, zegt po­li­tie­woord­voer­der Dirk Van de San­de.

De be­stuur­der zet­te zich aan­van­ke­lijk ook aan de kant. “Toen on­ze men­sen wil­den uit­stap­pen voor de con­tro­le, duw­de de be­stuur­der van het voer­tuig plots het gas­pe­daal weer in en hij ging er­van­door. “De ach­ter­vol­ging werd in­ge­zet en daar­bij wer­den ho­ge snel­he­den ge­haald. De voort­vluch­ti­ge wa­gen haal­de snel­he­den van meer dan 220 ki­lo­me­ter per uur.”

Speur­hond ter plaat­se

Uit­ein­de­lijk ver­loor de be­stuur­der van de wa­gen de con­tro­le over zijn stuur ter hoogte van Kontich. Hij ram­de de vang­rails, werd weg­ge­slin­gerd en ging over de kop. “Een ge­tui­ge zag dat de be­stuur­der on­mid­del­lijk uit de ge­crash­te wa­gen klau­ter­de en te voet de bos­jes naast de au­to­snel­weg in­liep”, zegt Van de San­de. “On­ze ploe­gen kre­gen bij­stand van de weg­po­li­tie en in­ter­ven­tie­teams van de po­li­tie­zo­nes Ant­wer­pen en He­kla (Ho­ve, Ede­gem, Kontich, Lint, Aart­se­laar). Ook een speur­hond kwam ter plaat­se. Er start­te een groot­scheep­se zoek­ac­tie naast de E19, maar uit­ein­de­lijk kon de be­stuur­der van de wa­gen ner­gens meer wor­den aan­ge­trof­fen.”

In de ge­crash­te wa­gen trof de po­li­tie

Dirk Van de San­de

Po­li­tie­woord­voer­der

“De be­stuur­der zet­te zich aan­van­ke­lijk aan de kant, maar toen on­ze men­sen wil­den uit­stap­pen voor de con­tro­le, duw­de hij plots het gas­pe­daal weer in en hij ging er­van­door.”

wel een he­le­boel drugs en een gro­te geld­som aan. Er was spra­ke van 9,3 ki­lo­gram hasj – net­jes sa­men­ge­perst in blok­ken en in plas­tic ver­pakt – en bij­na 20.000 eu­ro cash geld. Dat werd al­le­maal in be­slag ge­no­men. Het ge­rech­te­lijk la­bo on­der­zoekt de au­to nu voort op spo­ren.

De wa­gen was uit­ge­rust met een Fran­se num­mer­plaat. De po­li­tie pro­beert nu uit te zoe­ken van­waar de au­to kwam en wat zijn eind­be­stem­ming was. Voor­lo­pig is er nie­mand op­ge­pakt in de zaak. Om­dat de man zo’n gro­te hoe­veel­heid drugs bij zich had én een gro­te geld­som, is de kans groot dat het niet zo­maar om een drugs­koe­rier ging, maar om ie­mand die zelf ook han­del drijft. Al moet het ver­de­re on­der­zoek dat uit­ma­ken.

Door de crash op de E19 wer­den twee rij­stro­ken af­ge­slo­ten rich­ting Ant­wer­pen, maar door de gel­den­de avond­klok was er wei­nig ver­keer op de baan en was er geen ver­keers­hin­der.

 ?? FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK ??
FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK
 ?? FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK ?? Ter hoogte van Kontich gaat de wa­gen over de kop, klau­tert de be­stuur­der uit het wrak en vlucht hij weg via een bos­je naast de E19.
FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK Ter hoogte van Kontich gaat de wa­gen over de kop, klau­tert de be­stuur­der uit het wrak en vlucht hij weg via een bos­je naast de E19.
 ?? FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK ?? De po­li­tie vond 9,3 ki­lo­gram hasj in de au­to.
FO­TO LO­KA­LE PO­LI­TIE ME­CHE­LEN-WILLEBROEK De po­li­tie vond 9,3 ki­lo­gram hasj in de au­to.
 ??  ?? De po­li­tie vond ook een gro­te som cash geld.
De po­li­tie vond ook een gro­te som cash geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium