Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

In de­bat over co­ro­na: “Jon­ge­ren wor­den zelf co­ro­na-am­bas­sa­deur”

#StaySa­feMe­che­len laat jeugd­huis ROJM na­den­ken over co­ro­na­vi­rus

- STIJN VAN DE SAN­DE

In jeugd­huis ROJM in Me­che­len vond woens­dag voor het eerst de hack­a­thon #StaySa­feMe­che­len over het co­ro­na­vi­rus plaats. Jon­ge­ren gin­gen er on­der meer in de­bat over de co­ron­a­maat­re­ge­len. “Het is de be­doe­ling dat jon­ge­ren meer over het vi­rus en de ge­vol­gen le­ren en zo am­bas­sa­deurs wor­den voor hun ei­gen om­ge­ving”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Has­san Al Hi­lou. Het ini­ti­a­tief werd al een suc­ces in Brus­sel.

De co­rona­cij­fers pie­ken en voor­al jon­ge­ren wor­den moei­lijk be­reikt door de over­heid en haar com­mu­ni­ca­tie over de maat­re­ge­len. Daar­om or­ga­ni­seer­de on­der­ne­mer Has­san Al Hi­lou vo­ri­ge week in Brus­sel on­der de noe­mer #StaySa­feBrus­sel een eer­ste hack­a­thon, een mo­ment waar­op men­sen brain­stor­men en de­bat­te­ren over een be­paald pro­bleem.

“We heb­ben ge­merkt dat er een gro­te kloof is tus­sen de com­mu­ni­ca­tie van de over­heid en de leef­we­reld van de jon­ge­ren in on­ze di­ver­se maat­schap­pij”, zegt Al Hi­lou. “Daar zijn twee gro­te oor­za­ken van. De eer­ste is co­ron­a­moe­heid, waar­door er min­der in­te­res­se is. Een an­de­re be­lang­rij­ke oor­zaak is het feit dat jon­ge­ren te wei­nig be­trok­ken wor­den. Zij voe­len aan dat er niet of wei­nig naar hun me­ning ge­luis­terd wordt.”

“Hier kun­nen jon­ge­ren die ac­tief zijn op so­ci­a­le me­dia of een gro­te vrien­den­kring heb­ben wel pra­ten over het co­ro­na­vi­rus en over ma­nie­ren om juis­te in­for­ma­tie te ver­sprei­den bin­nen hun ei­gen leef­om­ge­ving”, klinkt het. “Want in­fo en in­struc­ties die van hun di­rec­te om­ge­ving ko­men, vol­gen men­sen veel snel­ler op. De deel­ne­mers wor­den zo de co­ro­na­com­mis­sa­ris van hun ei­gen huis.”

In Brus­sel was het ini­ti­a­tief al een suc­ces. “De co­ro­na-app is daar een goed voor­beeld van. Voor­af ken­de slechts 20% de app, dat aan­tal ligt nu veel ho­ger. Ook de ken­nis over spe­ci­fie­ke re­gels is er fors op voor­uit­ge­gaan. Daar­om star­ten we via Me­che­len met de ver­de­re uit­rol van het con­cept. Ook Gent en Ant­wer­pen ko­men ze­ker nog aan de beurt.”

Zo nor­maal mo­ge­lijk le­ven

In jeugd­huis ROJM in Me­che­len na­men zo’n 35 jon­ge­ren deel aan de eer­ste ses­sie van #StaySa­feMe­che­len. “Om­dat on­ze so­ci­a­le con­tac­ten in­ge­perkt wor­den, be­reikt de mees­te in­for­ma­tie ons al­leen via so­ci­a­le me­dia”, zegt Adil Bou­zer­da (20). “Dat ver­groot het ri­si­co op een ver­te­kend beeld. Door met el­kaar in de­bat te kun­nen gaan, le­ren we van el­kaars ken­nis en er­va­rin­gen. Dat is be­lang­rijk als we wil­len dat ie­der­een de maat­re­ge­len juist res­pec­teert.”

Vol­gens Sa­li­ma Cha­oui (22) wordt te wei­nig ge­luis­terd naar

de ver­zuch­tin­gen van de jeugd. “Er wordt in het nieuws al­leen maar ge­fo­cust op co­ro­na, als­of er niets an­ders meer be­staat”, zegt ze. “De men­sen wor­den op­ge­slo­ten en mo­gen geen so­ci­aal con­tact meer heb­ben, dat is voor som­mi­gen heel zwaar. Daar­om moet er een ma­nier ge­zocht wor­den waar­bij we zo nor­maal mo­ge­lijk kun­nen le­ven zon­der het vi­rus vrij spel te ge­ven. Want het kan na­tuur­lijk niet de be­doe­ling zijn dat de zie­ken­hui­zen vol ko­men te lig­gen.”

Maar­ten Wal­ra­vens van het AZ Sint-Maar­ten kwam daar­om ver­tel­len over zijn er­va­rin­gen. “Het ge­vaar bij co­ro­na is dat je het niet ziet, daar­om wor­den men­sen snel­ler non­cha­lant. Een drol op straat zie je lig­gen, daar ga je niet in­stap­pen. Maar bij het co­ro­na­vi­rus is dat moei­lij­ker, om­dat het niet tast­baar is. Daar­om roep ik ie­der­een op om de maat­re­ge­len te blij­ven vol­gen, zich vol­doen­de te in­for­me­ren en die in­fo door te ge­ven. We mo­gen niet bang wor­den, maar moe­ten wel be­zorgd en voor­zich­tig zijn.”

Vlaams mi­nis­ter van Sa­men­le­ven Bart So­mers (Open Vld) be­na­drukt dat we het vi­rus sa­men moe­ten be­strij­den en slaat ook mea culpa. “De over­heid heeft niet ge­noeg ge­luis­terd naar de jon­ge­ren”, stelt hij. “Daar­om ben ik blij dat dit Brus­sels ini­ti­a­tief na­vol­ging krijgt in Me­che­len, waar de laat­ste we­ken één op de hon­derd in­wo­ners be­smet raak­te. Dat is zorg­wek­kend. Ik ben dan ook trots op de jon­ge­ren die zich hier­voor en­ga­ge­ren. Want het is cru­ci­aal dat we ie­der­een be­rei­ken met on­ze com­mu­ni­ca­tie.”

Sa­li­ma Cha­oui

Deel­neem­ster hack­a­thon

“Er wordt in het nieuws al­leen maar ge­fo­cust op co­ro­na, als­of er niets an­ders meer be­staat.”

Adil Bou­zer­da (20)

Deel­ne­mer hack­a­thon

“Om­dat on­ze so­ci­a­le con­tac­ten in­ge­perkt wor­den, be­reikt de mees­te in­for­ma­tie ons via so­ci­a­le me­dia.”

 ?? FO­TO DIRK VERTOMMEN ??
FO­TO DIRK VERTOMMEN
 ??  ?? “De over­heid heeft niet ge­noeg ge­luis­terd naar de jon­ge­ren”, stelt Vlaams mi­nis­ter van Sa­men­le­ven Bart So­mers.
“De over­heid heeft niet ge­noeg ge­luis­terd naar de jon­ge­ren”, stelt Vlaams mi­nis­ter van Sa­men­le­ven Bart So­mers.
 ?? FO­TO'S DIRK VERTOMMEN ?? In jeugd­huis ROJM in Me­che­len gaan jon­ge­ren in de­bat over de co­ron­a­maat­re­ge­len.
FO­TO'S DIRK VERTOMMEN In jeugd­huis ROJM in Me­che­len gaan jon­ge­ren in de­bat over de co­ron­a­maat­re­ge­len.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium