Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Test­dorp Spoor Oost moet even slui­ten voor na­jaars­storm

Maat­re­ge­len ge­no­men om al­les ‘win­ter­proof’ te ma­ken

-

Het Co­vid-19-test­dorp op Spoor Oost in Ant­wer­pen moest gis­te­ren­na­mid­dag slui­ten door de he­vi­ge wind. Men­sen die een af­spraak had­den, wer­den in­ge­licht. Er wer­den maat­re­ge­len ge­no­men om het test­dorp te be­vei­li­gen voor de win­ter.

Door de he­vi­ge ruk­win­den was het niet mo­ge­lijk om vei­lig te wer­ken in het test­dorp. “Ie­der­een die een af­spraak had om zich te la­ten tes­ten, werd in­ge­licht”, klonk het bij het ka­bi­net van sche­pen voor Ge­zond­heids­zorg Fons Ducha­teau (N-VA). “Zij krij­gen de mo­ge­lijk­heid om mor­gen (van­daag,

red.) te­rug te ko­men.” On­der­tus­sen wer­den er maat­re­ge­len ge­trof­fen om het test­dorp, waar sinds au­gus­tus al meer dan 25.000 men­sen wer­den ge­test, “win­ter­proof” te ma­ken. “Van­daag (gis­te­ren, red.) werd aan­ge­toond dat dat no­dig is”, zegt Ducha­teau. “Het valt niet uit te slui­ten dat er nog na­jaars­stor­men zul­len vol­gen. We zul­len voor­be­reid zijn. Na­dat de Win­ter­foor jam­mer ge­noeg werd af­ge­bla­zen, heb­ben we on­mid­del­lijk on­der­zocht of dat op de­zelf­de lo­ca­tie kan op Spoor Oost. Dat is een troef, ge­zien die lo­ca­tie be­kend is bij art­sen en de Antwerpena­ar.”

Ver­warm­de con­struc­tie

Er komt een ver­warm­de con­struc­tie waar het vol­gens Ducha­teau vei­lig wer­ken is in vrij­wel al­le weers­om­stan­dig­he­den. “Zo’n 45 me­ter breed en tien me­ter diep, com­pleet met straat­jes om in te rij­den”, legt hij uit. “Je kunt het best ver­ge­lij­ken met een ‘dri­ve through’-sys­teem. U schuift aan, rijdt het tij­de­lij­ke ge­bouw bin­nen, wordt ge­test en ver­trekt op­nieuw. Het win­ter­proof test­dorp zal de ko­men­de da­gen wor­den op­ge­bouwd als het spie­gel­beeld van het hui­di­ge dorp. Zo kan het tes­ten door­gaan ter­wijl het win­ter­proof dorp wordt op­ge­bouwd. Be­gin no­vem­ber moet dat ope­ra­ti­o­neel zijn.”

 ??  ??
 ?? FO­TO PA­TRICK DE ROO ?? Door he­vi­ge ruk­win­den was het niet vei­lig in het test­dorp.
FO­TO PA­TRICK DE ROO Door he­vi­ge ruk­win­den was het niet vei­lig in het test­dorp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium