Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Van der Poel in de gracht: her­sen­schud­ding in laat­ste koers van sei­zoen

- SAM REYNTJENS

In het Zuid-Ame­ri­kaan­se Pa­ra­gu­ay is een gro­te par­tij co­ca­ï­ne on­der­schept. Vol­gens lo­ka­le au­to­ri­tei­ten is er een link met eer­de­re drugs­vang­sten in Ant­wer­pen. Een ex-di­rec­teur van de Pa­ra­gu­ayaan­se te­le­vi­sie is op­ge­pakt.

De drugs­vangst is in Pa­ra­gu­ay al twee da­gen het be­lang­rijk­ste nieuws. In ver­schil­len­de con­tai­ners met houts­kool in een ha­ven aan de ri­vier Pa­ra­gu­ay, op de grens met Ar­gen­ti­nië, werd al min­stens 2,4 ton co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen. De plaat­se­lij­ke au­to­ri­tei­ten ge­lo­ven dat de vangst nog kan op­lo­pen. “Er moe­ten nog ver­schil­len­de con­tai­ners door­zocht wor­den, waar­schijn­lijk loopt de vangst nog op tot 3,5 ton”, zegt de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken. De con­tai­ners zou­den van­uit Pa­ra­gu­ay naar de Ar­gen­tijn­se hoofd­stad Bue­nos Ai­res ver­scheept wor­den en zou­den ver­vol­gens via Ant­wer­pen naar Is­ra­ël rei­zen.

“Van­uit Ant­wer­pen zou­den de drugs ver­deeld wor­den naar an­de­re lan­den”, zegt de mi­nis­ter.

Waas­land­ha­ven

Het is ook dank­zij een eer­de­re gro­te drugs­vangst in Ant­wer­pen dat de Pa­ra­gu­aya­nen dit trans­port kon­den on­der­schep­pen. Ver­schil­len­de me­dia in Zuid-Ame­ri­ka mel­den dat het on­der­zoek be­gon met de vangst van 3,4 ton co­ca­ï­ne in de Waas­land­ha­ven, ook toen za­ten de drugs in een con­tai­ner met zak­ken houts­kool uit Pa­ra­gu­ay. De vangst in de Waas­land­ha­ven da­teert van 26 ju­ni, in de nacht er­voor wa­ren al vijf jon­ge Ne­der­lan­ders uit Am­ster­damZuid­oost op­ge­pakt op de con­tai­ner­ter­mi­nal in de Waas­land­ha­ven. Vol­gens nieuws­si­te abc.com trok de vangst de aan­dacht van het Ame­ri­kaan­se drugs­be­strij­dings­agent­schap DEA. “De drugs wa­ren be­stemd voor een groep in Ne­der­land. Die ver­loor in april al

Pa­ra­gu­ayaan­se Mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken

“Van­uit Ant­wer­pen zou­den de drugs ver­deeld wor­den naar an­de­re lan­den.”

een la­ding van 4,2 ton co­ca­ï­ne in Ant­wer­pen”, stelt abc.com op ba­sis van bron­nen bij het on­der­zoek.

Zes con­tai­ners

Via het DEA kwa­men de Pa­ra­gu­ayaan­se speur­ders uit­ein­de­lijk te­recht bij een ad­vo­caat en ex-di­rec­teur van de na­ti­o­na­le te­le­vi­sie, Cris­ti­an Tur­ri­ni. Aan­van­ke­lijk kon­den ze hem niet aan de vangst in de Waas­land­ha­ven lin­ken, maar vo­ri­ge maand be­gon de man druk rond te bel­len om bij ver­schil­len­de le­ve­ran­ciers houts­kool te be­stel­len.

De po­li­tie hield al­les nauw­let­tend in de ga­ten en na­dat Tur­ri­ni in to­taal zes con­tai­ners met houts­kool in de ha­ven af­ge­zet had, sloe­gen de speur­ders toe. De ad­vo­caat werd op­ge­pakt en in zijn con­tai­ners werd tot nu toe al 2,4 ton co­ke ge­von­den, een re­cord voor Pa­ra­gu­ay.

 ??  ??
 ?? FO­TO RR ?? In ver­schil­len­de con­tai­ners met houts­kool in een ha­ven aan de ri­vier
Pa­ra­gu­ay werd al min­stens 2,4 ton co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen.
FO­TO RR In ver­schil­len­de con­tai­ners met houts­kool in een ha­ven aan de ri­vier Pa­ra­gu­ay werd al min­stens 2,4 ton co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen.
 ?? FO­TO RR ?? Dank­zij een eer­de­re drugs­vangst in Ant­wer­pen kon­den de Pa­ra­gu­aya­nen dit trans­port on­der­schep­pen.
FO­TO RR Dank­zij een eer­de­re drugs­vangst in Ant­wer­pen kon­den de Pa­ra­gu­aya­nen dit trans­port on­der­schep­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium