Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Die ene fout

- Dirk Hen­drikx Re­dac­teur brie­ven@gva.be

Geert Noels zei het met na­druk in De Af­spraak. “De Azi­a­ti­sche lan­den doen het op­mer­ke­lijk goed op eco­no­misch vlak.” Het ver­schil? Zij heb­ben het co­ro­na­vi­rus be­hoor­lijk on­der con­tro­le, al­dus de Ant­werp­se eco­noom. Dan zou je ook ver­wach­ten dat hij hier de eni­ge mo­ge­lij­ke con­clu­sie uit trekt: het bes­te wat je kunt doen voor de eco­no­mie is de co­rona­cur­ve plat­slaan en het vi­rus daar­na klein hou­den, tot op het ni­veau van in­di­vi­du­e­le be­smet­tin­gen. Maar dat zei hij niet. Wel stak hij een ti­ra­de af te­gen de fa­len­de over­heid, een ana­ly­se waar­voor in ons land al­tijd wel de no­di­ge mu­ni­tie voor­han­den is. Geert Noels be­hoort tot de men­sen die plei­ten voor een vorm van ver­stan­dig om­gaan met het vi­rus, lie­ver dan de ra­di­ca­le be­strij­ding. De eco­no­mie niet te hard tref­fen, is dan een kar­di­na­le re­gel. Een lock­down is ab­so­luut te mij­den. En de epi­de­mie? Die moet een per­for­man­te over­heid in be­dwang kun­nen hou­den met op­ti­ma­le tes­ting en tra­cing, bron­op­spo­ring, een goed ge­co­ör­di­neerd be­leid en het slim in­zet­ten van de app.

Dat klinkt goed, maar zo’n ide­a­le over­heid komt er niet op be­stel­ling. We doen het ove­ri­gens ook weer niet zo slecht, in aan­tal tes­ten zit­ten we ab­so­luut in de kop­groep. En als er el­ke dag dui­zen­den be­smet­tin­gen bij­ko­men, kun­nen tests en con­tact tra­cers dat niet meer af­rem­men. De Azi­a­ten grij­pen véél snel­ler in en ook kor­da­ter dan wij ooit zou­den dur­ven. Over pri­va­cy moet nie­mand daar be­gin­nen zeu­ren.

Het is merk­waar­dig hoe­veel on­e­nig­heid er is ter­wijl het vi­rus zich vrij sim­pel ge­draagt: zo­dra de cur­ve om­hoog gaat, ver­loopt de toe­na­me vroeg of laat ex­po­nen­ti­eel en be­gint nog wat la­ter het ge­zond­heids­sys­teem te kra­ken. Toch zijn er ver­soe­pe­laars, an­ti­pa­niek­zaai­ers, de ‘ra­ti­o­ne­le men­sen’ die ge­lo­ven in dy­na­mi­sche even­wich­ten en stren­ge en nog stren­ge­re vi­ro­lo­gen.

In Luik komt een Ita­li­aans sce­na­rio al in zicht, met cij­fers die doen dui­ze­len. Leg Luik in Duits­land en er zou waar­schijn­lijk al we­ken ge­le­den een cor­don om­heen zijn ge­legd. Ier­land kiest voor een lock­down met veel la­ge­re cij­fers. In de Vlaam­se pro­vin­cies is de toe­stand min­der dra­ma­tisch, maar de cur­ves zijn even goed on­rust­wek­kend.

Hoe hard we pre­cies moe­ten in­grij­pen, is een ont­zet­tend las­ti­ge vraag. Maar we mo­gen in de toe­komst niet op­nieuw de fout ma­ken die tot de­ze stei­le golf heeft ge­leid. Streng pre­ven­tief den­ken als de cij­fers op zich nog niet alar­me­rend zijn, is ir­ri­tant en on­dank­baar. Er weer­klinkt geen ap­plaus voor een ver­me­den be­smet­ting. Maar het is de eni­ge ma­nier om tot een ze­ke­re sta­bi­li­teit te ko­men en be­drij­ven en scho­len die kun­nen blij­ven draai­en.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium