Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het was sinds de­ze zo­mer niet meer zo rus­tig ge­weest”

Nieu­we test­stra­te­gie on­mid­del­lijk voel­baar in Turn­hout

- CHRIS SNICK

Sinds gis­te­ren­mor­gen moe­ten al­leen nog men­sen met symp­to­men ge­test wor­den op het co­ro­na­vi­rus om zo de druk op de la­bo’s te ver­lich­ten. Wij trok­ken naar het dri­ve-in­tes­t­cen­trum van Turn­hout om te zien of ze die nieu­we stra­te­gie er al on­mid­del­lijk voe­len. “Voor het eerst sinds de zo­mer kun­nen we nog eens op ons ge­mak eten”, klinkt het daar. De cij­fers lie­gen er dan ook niet om. In één dag tijd daal­de het aan­tal tests er met bij­na 30%. “Het is de vraag of dat een goe­de zaak is?”

Het test­cen­trum dat ge­ïn­stal­leerd werd door de Huis­art­sen­ver­e­ni­ging Re­gio Turn­hout is een van de snel­ste van Vlaan­de­ren. Zo­wel het re­gi­stre­ren als tes­ten, ge­beurt ter­wijl je in de wa­gen zit. “Ge­mid­deld heb­ben we daar am­per twee­ëneen­hal­ve mi­nuut tijd voor no­dig”, zegt co­ör­di­na­tor Mar­ti­ne Van Deu­ren. “Af­ge­lo­pen zo­mer had­den we twee test­la­nen, maar de voor­bije we­ken moesten we op­scha­len naar vijf stuks om de druk­te aan te kun­nen. Door de herop­flak­ke­ring van het vi­rus za­gen we het aan­tal pa­ti­ën­ten toe­ne­men. Maan­dag 9 ok­to­ber had­den we 387 tests, een week la­ter 541 en de­ze maan­dag klok­ten we af op 692. Zelfs met de ex­tra rij­la­nen kon­den we nog niet snel ge­noeg wer­ken om fi­les op de weg hier naar­toe te ver­mij­den.”

Zoon wel, moe­der niet

Gis­te­ren­och­tend wa­ren die ta­fe­re­len plots let­ter­lijk van de baan. Ter­wijl er de voor­bije da­gen en we­ken vaak om acht uur - één uur voor de ope­ning - al een lan­ge rij wach­ten­den stond, was daar niets van aan. Een paar au­to’s, meer was het niet. Kris Van den Bo­gerd (41) met zoon­tje Siem (10) is bij de eer­ste. “Mijn doch­ter is vo­ri­ge week vrij­dag po­si­tief ge­test”, zegt ze. “Dus is het nu on­ze beurt. Wij zit­ten nog bij het ou­de re­gime,

heb­ben geen symp­to­men. We had­den wel een hoo­gri­si­co­con­tact ge­had. De dok­ter zei dat we langs moesten ko­men.” Heel nu en dan dui­ken er nog der­ge­lij­ke ver­ha­len op van men­sen zon­der symp­to­men die, te­gen de nieu­we stra­te­gie in, toch ge­test moe­ten wor­den. “Dat zijn men­sen die maan­dag naar de dok­ter ge­weest zijn, nog voor de nieu­we stra­te­gie be­kend was, en zo het voor­schrift voor een test ge­kre­gen heb­ben”, zegt co­ör­di­na­tor Mar­ti­ne Van Deu­ren. “De vol­gen­de da­gen zul­len die ge­val­len ver­dwij­nen. Het zijn er so­wie­so al min­der dan ik had ver­wacht.”

Wie zich aan­meld­de, had in­der­daad zo goed als al­tijd symp­to­men. “Een col­le­ga van me heeft het”, zegt Me­lis­sa Brants (26) die met de fiets kwam. “Sinds en­ke­le da­gen voel ik me ook niet lek­ker

Er schui­ven am­per au­to’s aan.

en hoest ik.” Iets ver­der in de rij staat Ka­rin Ve­raas (57). Ze heeft last van een ver­koud­heid en spier­pijn. “Mijn zoon test­te po­si­tie. Dus ik waar­schijn­lijk ook.” De he­le dag ko­men er zo’n ver­ha­len uit de raam­pjes van de wa­gens. “Ik hoest en heb een bran­dend ge­voel in de lucht­we­gen”, ver­telt een man. Na hem in de rij staat een moe­der met zoon. “Hij is al en­ke­le da­gen ziek, wat koort­sig en moet ge­test wor­den van de dok­ter.” Zij niet? “Nee, dat is blijk­baar niet meer no­dig om­dat ik geen symp­to­men heb.”

“Het is een bi­zar­re si­tu­a­tie”, zegt Nat­ha­lie Ver­meersch (48) die de tests af­neemt. “Hier rij­den nu wa­gens voor­bij met meer­de­re in­zit­ten­den waar­bij we maar één ie­mand moe­ten tes­ten. Ter­wijl die an­de­re per­soon er ge­woon naast zit en vaak ook leeft. Dat is een hoo­gri­si­co­con­tact hè. Tja, ik weet niet wat ik er­van moet den­ken. Hoe maak je die men­sen zon­der test dui­de­lijk dat ze best ook even in qua­ran­tai­ne gaan tot het re­sul­taat van die an­de­re per­soon er is?”

Ont­glip­pen

Wa­gens sij­pe­len bin­nen, maar het zijn er steeds min­der. Rond 11u valt het werk bij mo­men­ten zelfs he­le­maal stil en wor­den drie van de vijf test­la­nen dan maar ge­slo­ten. “Zo rus­tig is het niet meer ge­weest sinds de­ze zo­mer”, zegt ver­pleeg­ster Nat­ha­lie. Uit­ein­de­lijk slui­ten ze om 17u af op 365 tests. Dins­dag wa­ren dat er 505, op de al­tijd druk­ke­re maan­dag 692. Mar­ti­ne heeft er haar be­den­kin­gen bij. “Ik snap dat de druk op de la­bo’s moet weg­ge­no­men wor­den, maar je merkt langs de an­de­re kant dui­de­lijk dat veel men­sen op die ma­nier niet meer ge­test wor­den. Als je weet dat ruim 10% van de tests hier po­si­tief was, kan er zo wel een deel­tje ont­glip­pen en ver­der be­smet­ten.”

De ca­pa­ci­teit ver­min­de­ren zijn ze niet van plan. “De aan­pak van ‘geen symp­to­men, geen test’ duurt maar drie we­ken. Daar­na zul­len we die vijf rij­la­nen ze­ker op­nieuw goed kun­nen ge­brui­ken. Hoe jam­mer dat ook is.”

 ?? FO­TO DBA ?? Me­lis­sa Brants voelt zich al en­ke­le da­gen niet lek­ker. “Een col­le­ga van me heeft het.” Ver­pleeg­ster Nat­ha­lie Ver­meersch voert de test uit.
FO­TO DBA Me­lis­sa Brants voelt zich al en­ke­le da­gen niet lek­ker. “Een col­le­ga van me heeft het.” Ver­pleeg­ster Nat­ha­lie Ver­meersch voert de test uit.
 ?? FO­TO DBA ??
FO­TO DBA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium