Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tus­sen 4.000 en 6.000 Bel­gen kre­gen rood scherm in co­ro­na-app

Eer­ste cij­fers be­kend­ge­maakt

-

Co­ro­na­lert is al 1,4 mil­joen keer ge­down­load. “Vol­gens een schat­ting heb­ben tus­sen de 4.000 en 6.000 men­sen een rood scherm ge­kre­gen”, zeg­gen de ma­kers. Dat be­te­kent dat ze in con­tact kwa­men met ie­mand die po­si­tief test­te en op dat mo­ment be­smet­te­lijk was.

Vol­gens de ma­kers heeft 20% van al­le ac­tie­ve smartpho­ne­ge­brui­kers de app ge­ïn­stal­leerd.

Zo’n 25.000 Bel­gen kreeg zijn of haar test­re­sul­taat in de app toe­ge­stuurd. Zo’n 15% was po­si­tief. Het gaat om 3.700 men­sen wiens ri­si­co­vol­le con­tac­ten ge­waar­schuwd kon­den wor­den. 2.500 men­sen heb­ben toe­ge­stemd om hun ge­ge­vens te de­len, waar­door die con­tac­ten een rood scherm kre­gen. Dat wil zeg­gen dat 30% van de men­sen die po­si­tief test­ten, de hoo­gri­si­co­con­tac­ten ni­ét ver­wit­tig­de via de app. Het exac­te cij­fer is niet ge­kend om­dat dat om­wil­le van pri­va­cy­re­de­nen niet kan. Een schat­ting van de ma­kers van Co­ro­na­lert leert dat zo’n vier­dui­zend tot zes­dui­zend men­sen al ge­waar­schuwd wer­den dat ze in con­tact kwa­men met ie­mand die be­smet­te­lijk was.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium