Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ab­surd: co­ro­na­com­mis­sie ge­schrapt we­gens ge­brek aan vra­gen

Wel­licht drie we­ken geen sa­men­kom­sten

-

Hoe­wel het land op­nieuw kreunt on­der de co­ro­na­be­smet­tin­gen komt de bij­zon­de­re Ka­mer­com­mis­sie Co­vid-19, be­last met de eva­lu­a­tie van de aan­pak, wel­licht drie we­ken lang niet sa­men. De zit­ting van vrij­dag is ge­schrapt om­dat er te wei­nig vra­gen wa­ren voor de op­ge­trom­mel­de ex­pert.

Nor­maal ge­zien zou Xa­vier De Cuy­per, top­man van het FAGG, vrij­dag langs­ko­men in de Ka­mer­com­mis­sie Co­vid-19. Maar dat be­zoek werd gis­te­ren plots ge­an­nu­leerd. Op­val­lend, ze­ker nu het he­le land over­spoeld wordt door een twee­de co­ro­na­golf. De re­den dat de zit­ting niet door­gaat, is nog op­val­len­der: van­uit de com­mis­sie wa­ren er te wei­nig vra­gen voor de top­man van het FAGG.

“On­ze wer­king is nog maar net bij­ge­stuurd”, zegt com­mis­sie­voor­zit­ter Rob­by De Ca­luwé (Open Vld). “Om het de­bat ef­fi­ci­ën­ter te la­ten ver­lo­pen, is er af­ge­spro­ken dat we op maan­dag vra­gen door­stu­ren die we wil­len stel­len aan de spre­ker die vrij­dag te gast is. De schrif­te­lij­ke ant­woor­den vor­men dan de ba­sis voor het de­bat op vrij­dag.”

Het moet de ex­perts tijd ge­ven om zich be­ter voor te be­rei­den, maar even­zeer ver­mij­den dat po­li­ti­ci vijf

keer de­zelf­de vraag stel­len. Een no­bel idee, maar voor de le­den van de Ka­mer­com­mis­sie was het te kort dag om te­gen maan­dag vra­gen op te stel­len voor het FAGG. “Dus werd una­niem en op vraag van de com­mis­sie zelf be­slist om de zit­ting van vrij­dag af te ge­las­ten”, al­dus De Ca­luwé.

Herfst­va­kan­tie

Ook vol­gen­de week is er in prin­ci­pe geen zit­ting voor­zien. De re­den: er is nog geen ex­pert be­reid ge­von­den om te ko­men spre­ken. De week na­dien is er even­min een zit­ting, we­gens herfst­va­kan­tie. In­tus­sen duikt er nog een pro­bleem op: drie van de vier ex­perts die de com­mis­sie­le­den moe­ten be­ge­lei­den, zijn art­sen. En die heb­ben op dit mo­ment meer dan de han­den vol met hun dag­taak, laat staan dat er tijd is om over de schou­der van de com­mis­sie­le­den mee te kij­ken.

Het doet de vraag rij­zen hoe ef­fi­ci­ënt zo’n com­mis­sie wel nog is. Dat al­les op de lan­ge baan ge­scho­ven wordt, wil zelfs de op­po­si­tie niet ge­zegd heb­ben. “In­te­gen­deel”, zegt Ka­th­leen De­poor­ter (N-VA). “We gaan die drie we­ken goed ge­brui­ken om op­zoe­kings­werk te ver­rich­ten.”

Dat is no­dig. Een groot deel van de 26.000 do­cu­men­ten die de com­mis­sie kan in­kij­ken, is in­tus­sen ook toe­gan­ke­lijk van thuis. Voor de meest ge­hei­me fi­les wordt nog al­tijd aan een oplos­sing ge­werkt. “De grif­fie van de Ka­mer maakt bud­get vrij om ze ook va­nop af­stand toe­gan­ke­lijk te ma­ken”, zegt De­poor­ter. Ook voor­zit­ter Rob­by De Ca­luwé wan­hoopt nog niet. “We zijn vol­op na­men aan het vast­leg­gen voor de zit­tin­gen in no­vem­ber. Eri­ka Vlieg­he en Xa­vier De Cuy­per ko­men dan ze­ker langs.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium