Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Duit­ser staat na 13 jaar ein­de­lijk te­recht voor moord in Schil­de

Au­to­han­de­laar Ste­ve Huy­pens werd in 2007 dood­ge­scho­ten: da­der eerst voor an­de­re fei­ten ver­oor­deeld

- MAAIKE FLOOR

Der­tien jaar na­dat au­to­han­de­laar Ste­ve Huy­pens is ver­moord in Schil­de, moet Fred Wit­tig zich ein­de­lijk ver­ant­woor­den voor de as­sisen­ju­ry. Acht maan­den na de fei­ten kwam hij in beeld als ver­dach­te toen bleek dat hij met het­zelf­de wa­pen in Duits­land een Turk­se au­to­han­de­laar had ver­moord. Daar­voor werd hij in Duits­land al ver­oor­deeld tot le­vens­lang.

In het Ant­werp­se ge­rechts­ge­bouw werd gis­te­ren de ju­ry sa­men­ge­steld voor een wel heel op­mer­ke­lij­ke zaak. Niet al­leen om­dat de fei­ten al da­te­ren van 2007, maar ook om­dat eerst de zoon van het slacht­of­fer, die net 18 ge­wor­den was, in de ge­van­ge­nis be­land­de. De po­li­tie vond kruit­spo­ren aan zijn han­den, een over­buur­man dacht hem te heb­ben ge­zien en de po­li­tie had ook vra­gen bij zijn ge­drag. Twee keer werd hij ge­ar­res­teerd als hoofd­ver­dach­te en in to­taal zat hij zo’n ze­ven maan­den vast, tot er in ju­li 2008 een an­de­re ver­dach­te in beeld kwam.

Twee man­nen trof­fen Ste­ve Huy­pens op 30 no­vem­ber 2007 aan in het kan­toor­tje – een hou­ten cha­let – op het ter­rein van P&S Cars op de Turn­hout­se­baan in Schil­de. Er kwam rook uit de cha­let en ze bra­ken de deur open. Ste­ve Huy­pens lag voor dood op de grond. Hij had een ko­gel­wond in zijn voor­hoofd en een in zijn rug en over­leed een paar uur la­ter in het zie­ken­huis. Er wer­den drie ko­gel­hul­zen ge­von­den, maar van het moord­wa­pen was geen spoor. In de zak­ken van het slacht­of­fer zat meer dan 16.500 eu­ro. De tas met de sleu­tels en de do­cu­men­ten van de mees­te au­to’s op het ter­rein was wel weg. Die werd la­ter door spe­len­de kin­de­ren te­rug­ge­von­den

Gis­te­ren werd de ju­ry uit­ge­loot die Fred Wit­tig van start.

in het ka­naal Des­sel-Scho­ten in Turn­hout.

Be­ken­te­nis

In ju­li 2008 kreeg de po­li­tie te­le­foon van de (ex-)vrouw van een ze­ke­re Fred Wit­tig. Die woon­de met een nieu­we vrien­din op Mal­lor­ca, maar kwam geregeld nog naar zijn ex en hun drie kin­de­ren

zal be­rech­ten. De zaak gaat maan­dag echt

in Turn­hout. Fred Wit­tig had aan haar be­kend dat hij in mei 2008 in het Duit­se Kre­feld een Turk­se au­to­han­de­laar had dood­ge­scho­ten. De vrouw had zelf de link ge­legd met de moord in Schil­de.

De Duit­se po­li­tie liet Wit­tig ar­res­te­ren en naar Duits­land over­bren­gen. In zijn bus­je, dat nog op de lucht­ha­ven van Dort­mund

stond, werd een wa­pen ge­von­den waar­mee de ko­gels van de twee moor­den wa­ren af­ge­vuurd, die in Schil­de en die in het Duit­se Kre­feld. Via zijn DNA kon Fred Wit­tig ook nog wor­den gel­inkt aan vier bank­over­val­len in Duits­land in de ja­ren ne­gen­tig.

Te­gen de Duit­se po­li­tie ver­tel­de Fred Wit­tig dat hij nie­mand ver­moord

fo­to) had, maar dat hij in op­dracht van een Ne­der­land­se man meer­maals au­to­han­de­laars ge­scha­duwd had om te kij­ken wan­neer ze al­leen wa­ren. Die man kon nooit wor­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd en leek dus ver­zon­nen als ali­bi.

Eerst zou Fred Wit­tig in Duits­land wor­den be­recht voor de moord in Bel­gië, maar dat ge­beur­de uit­ein­de­lijk niet. Door al­ler­lei ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­res duur­de het ook heel lang voor­dat Duits­land er­in toe­stem­de om Fred Wit­tig naar Bel­gië te la­ten ko­men voor zijn pro­ces. In Duits­land werd hij in 2009 al ver­oor­deeld tot le­vens­lang. Om­dat het in Duits­land on­mo­ge­lijk is om twee keer le­vens­lang te krij­gen, wordt het ex­tra span­nend wat de as­sisen­ju­ry be­slist en wat Duits­land ver­vol­gens met de uit­spraak zal doen. Fred Wit­tig zal na het pro­ces na­me­lijk weer te­rug­ke­ren naar Duits­land.

De zaak be­gint maan­dag en duurt waar­schijn­lijk vijf da­gen.

 ?? FO­TO JAN VAN DER PERRE ?? (links op de fo­to)
FO­TO JAN VAN DER PERRE (links op de fo­to)
 ??  ?? Be­schul­dig­de:
Fred Wit­tig (57) Be­schul­di­ging: roof­moord Slacht­of­fer:
Ste­ve Huy­pens (39, Plaats: Schil­de Da­tum: 30 no­vem­ber 2007
Be­schul­dig­de: Fred Wit­tig (57) Be­schul­di­ging: roof­moord Slacht­of­fer: Ste­ve Huy­pens (39, Plaats: Schil­de Da­tum: 30 no­vem­ber 2007

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium