Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Straf­plei­ter Tim Smet vrij­ge­spro­ken voor he­ling en wit­was­sen

Rech­ter acht het niet ze­ker dat ad­vo­caat wist dat hij werd be­taald met geld dat werd buit­ge­maakt na roof­moord op ver­pleeg­ster

-

Ad­vo­caat Tim Smet is door de recht­bank van Turn­hout vrij­ge­spro­ken. De straf­plei­ter werd er­van ver­dacht zich te heb­ben la­ten uit­be­ta­len met geld van de roof­moord op Chris­ti­ne Le­naerts, toen hij nog op­trad voor de ver­dach­te Ash­ley Van de Vel­de. Vol­gens de recht­bank is het niet ze­ker dat Smet wist dat het om il­le­gaal geld ging.

Ad­vo­caat Tim Smet (41) is dus niet schul­dig aan fei­ten van he­ling en wit­was­sen. Vol­gens het par­ket gaf hij zijn voor­ma­li­ge clien­te Ash­ley Van de Vel­de, voor wie Smet pro Deo op­trad in het dos­sier van de ver­pleegster­moord op Chris­ti­ne Le­naerts uit Grob­bendonk, de op­dracht om hem te be­ta­len met geld van de roof­moord op Le­naerts.

het on­der­zoek zou de moe­der van Ash­ley op haar vraag na een be­zoek een pak­ket­je geld uit de ge­van­ge­nis heb­ben ge­smok­keld. Op een bank­je aan de Wa­ran­de in Turn­hout zou de moe­der 1.000 eu­ro over­han­digd heb­ben aan Smet. En­ke­le we­ken la­ter zou de va­der van Ash­ley nog eens het­zelf­de heb­ben af­ge­le­verd aan een hulpad­vo­caat van Smet.

Pro­cu­reur Pe­ter Van der Flaes was tij­dens de be­han­de­ling van de zaak hard voor Smet. Hij vond het een ver­wer­pe­lijk en schok­kend dos­sier.

Maar mees­ter Luc Del­brou­ck, ad­vo­caat van Smet, zei tij­dens de be­han­de­ling eind sep­tem­ber al dat “men Smet hier ab­so­luut in wil be­trek­ken en blijft zoe­ken naar ele­men­ten. Het he­le dos­sier is te­gen hem ge­richt. Waar­om

Ash­ley Van de Vel­de zou ad­vo­caat Tim Smet (fo­to rechts) heb­ben be­taald met geld dat van een roof­moord kwam, maar mr. Smet is daar­voor vrij­ge­spro­ken.

zou Van de Vel­de, een zwa­re cri­mi­ne­le, nu plots een waar­ach­ti­ge ver­kla­ring af­leg­gen?” Toen kwam ook aan het licht dat Ash­ley pas een ver­kla­ring af­leg­de na­dat de speur­ders haar een on­geVol­gens

boeid be­zoek aan McDo­nald’s had­den be­loofd.

Lij­dens­weg

Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de zes maan­den met uit­stel voor Smet, drie maan­den met uit­stel voor de moe­der, en een maand met uit­stel voor de va­der.

H., de moe­der van Ash­ley, werd dins­dag ook ver­oor­deeld tot drie maan­den cel met vol­le­dig uit­stel. Voor de va­der bleef het bij een geld­boe­te.

Del­brou­ck vroeg in sep­tem­ber de on­ont­van­ke­lijk­heid van het dos­sier. Daar ging de recht­bank niet op in, maar Smet werd nu wel vrij­ge­spro­ken. “We zijn ui­ter­aard zeer te­vre­den. Het was voor mijn cli­ënt een lan­ge lij­dens­weg die hem diep ge­raakt heeft”, zegt mees­ter Del­brou­ck. De rech­ter oor­deel­de dat Smet het geld wel ont­van­gen had. “Maar er werd ge­ar­gu­men­teerd dat het niet met ze­ker­heid vast­staat dat Tim de her­komst van het geld ken­de.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium