Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“On­be­wo­gen” da­der werkt goed mee

Re­con­struc­tie moord op Il­se Uyt­tersprot

-

Tij­dens de re­con­struc­tie van de moord op Aal­sters oud­bur­ge­mees­ter Il­se Uyt­tersprot zijn de na­be­staan­den heel wat wij­zer ge­wor­den. “Er is ge­toond wat er echt ge­beurd is. De da­der bleef emo­tie­loos, on­be­wo­gen”, zei een waar­ne­mer ach­ter­af.

Antho­ny Mal­le­go, de ad­vo­caat van de zoons van Il­se Uyt­tersprot, was te­vre­den. “Er zijn veel vra­gen be­ant­woord. Dit dos­sier zal naar assisen gaan”, sprak hij, waar­mee hij dui­de­lijk maak­te dat er voor­be­dach­ten ra­de in het spel is en dat da­der Jur­gen D. (49) de moord ge­pland heeft.

Voor de zoons was het een heel emo­ti­o­ne­le dag. “Ze ston­den er­op om bij de we­ders­a­men­stel­ling te zijn. Maar het was heel moei­lijk.” Jef Ver­mas­sen, ad­vo­caat van de moe­der van Uyt­tersprot, was er even­eens. “Ik rijd nu naar mijn cli­ën­te om te ver­tel­len wat ik van­daag ge­zien heb. Dat zal heel zwaar zijn”, sprak hij na de re­con­struc­tie.

Uyt­tersprot werd in de nacht van 3 op 4 au­gus­tus 2020 in de Meu­le­schet­te­straat om het le­ven ge­bracht door haar nieu­we vriend Jur­gen D., een vast­goed­ma­ke­laar uit Aalst die er in een ap­par­te­ment woont. De avond voor­dien was er ru­zie ge­weest. Ter­wijl ze sliep, pak­te hij een ha­mer uit de ka­mer er­naast en sloeg Uyt­tersprot het hoofd in. De man zit sinds­dien vast op ver­den­king van moord. Na de fei­ten bleek dat Jur­gen D. in bij­na al zijn re­la­ties heel ge­weld­da­dig ge­weest is te­gen­over zijn part­ners. Hij werd er ooit zelfs voor ver­oor­deeld.

 ?? FO­TO LDS ?? Il­se Uyt­tersprot werd in de nacht van 3 op 4 au­gus­tus om het le­ven ge­bracht door Jur­gen D.
FO­TO LDS Il­se Uyt­tersprot werd in de nacht van 3 op 4 au­gus­tus om het le­ven ge­bracht door Jur­gen D.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium