Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Man om­ge­ko­men bij ongeval met hak­selaar

Al der­de do­de­lij­ke ar­beids­on­ge­val de­ze maand

-

Bij een do­de­lijk ar­beids­on­ge­val in het West-Vlaam­se Pit­tem is woens­dag­na­mid­dag een 30-ja­ri­ge man om het le­ven ge­ko­men. Dat be­ves­tigt het ar­beids­au­di­to­raat Gent, af­de­ling West-Vlaan­de­ren. Het slacht­of­fer werd ge­gre­pen door een hak­selaar.

Het tra­gi­sche ongeval ge­beur­de rond 16u in een gras­zo­denkwe­ke­rij in Pit­tem. Bij on­der­houds­wer­ken aan een hak­selaar trad de ma­chi­ne om een on­ge­ken­de re­den plots toch in wer­king. Een jon­ge werk­ne­mer werd ge­gre­pen door de hak­selaar.

Het slacht­of­fer over­leed ter plaat­se aan zijn ver­won­din­gen.

Zijn col­le­ga’s wa­ren vol­gens het ar­beids­au­di­to­raat in shock. Ver­der on­der­zoek moet uit­wij­zen hoe het ongeval pre­cies kon ge­beu­ren.

Ar­beids­au­di­teur Fi­liep De Ke­te­lae­re merkt op dat het in ok­to­ber al het der­de do­de­lijk ar­beids­on­ge­val in West-Vlaan­de­ren is. Zo stierf maan­dag een be­vei­li­gings­agent bij een do­de­hoe­kon­geval in de ha­ven van Zee­brug­ge. Vo­ri­ge week kwam een werk­ne­mer van Bou­de­wijn Se­a­park om het le­ven bij wer­ken aan een elek­tri­ci­teits­kast. In to­taal von­den er in WestVlaan­de­ren dit jaar al twaalf ar­beids­on­ge­val­len met fa­ta­le af­loop plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium