Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Al­leen N-VA wil nog mi­li­tai­ren op straat

Veer­tig aan­wer­vin­gen no­dig om zes­tien pa­ra’s te ver­van­gen door agen­ten

-

Met zes­tien zijn ze nog, de mi­li­tai­ren die in het Ant­werp­se straat­beeld pa­trouil­le­ren. Maar als het van de re­ge­ring-De Croo af­hangt, niet meer voor lang. In het re­geer­ak­koord staat ex­pli­ciet ver­meld dat de mi­li­tai­re aan­we­zig­heid op straat “on­mid­del­lijk pro­gres­sief af­ge­bouwd” wordt.

In de Ka­mer­com­mis­sie De­fen­sie werd daar­over woens­dag ste­vig ge­de­bat­teerd en bleek dat en­kel N-VA nog voor­stan­der is. De par­tij ha­mer­de on­der meer op de sym­bo­li­sche im­pact die een zwaar­be­wa­pen­de pa­ra heeft in ver­ge­lij­king met een ge­wo­ne agent. De mi­li­tai­ren pa­trouil­le­ren al sinds 2015 in de stra­ten

Met zes­tien zijn ze nog, de mi­li­tai­ren die in Ant­wer­pen pa­trouil­le­ren.

van de gro­te ste­den. Oor­spron­ke­lijk ging het om 210 pa­ra’s, maar na de aan­sla­gen in maart 2016 wa­ren dat er zelfs 1.800.

Tim Van­den­put (Open Vld) pleit nu via een re­so­lu­tie om die mi­li­tai­ren weg te ha­len van de straat.

Ant­werps korps­chef Ser­ge Muy­ters ver­tel­de in de Ka­mer dat het han­den­vol geld zou kos­ten om die zes­tien mi­li­tai­ren te ver­van­gen door ei­gen agen­ten. Daar­voor zijn maar liefst veer­tig vol­tijd­se aan­wer­vin­gen no­dig, plus een pak ma­te­ri­aal. “Dat be­te­kent toch al snel en­ke­le ex­tra mil­joe­nen voor de be­gro­ting van de stad. We kun­nen die taak dus niet zo­maar even snel over­ne­men”, al­dus Muy­ters. Van­den­put be­re­ken­de op zijn beurt dat er via die con­struc­tie jaar­lijks 2,4 mil­joen eu­ro be­las­ting­geld naar Ant­wer­pen gaat.

Het the­a­ter­ge­zel­schap Uit­ge­zon­derd. – waar Ja­mes Coo­ke me­dee­i­ge­naar is – lan­ceert van­daag het edu­ca­tief plat­form ED TV voor jon­ge­ren. Op het plat­form ko­men kor­te film­pjes met voor­lich­ting over ta­boet­he­ma’s zo­als seks, al­co­hol en drugs. Ook heeft ED TV een chat­func­tie, waar de jon­ge­ren met al hun vra­gen te­recht kun­nen bij de mas­cot­te van het plat­form: ED.

De or­ga­ni­sa­tie ach­ter het pro­ject trok in pre­coro­na­tij­den rond van school tot school om jon­ge­ren te in­for­me­ren over dat soort ge­voe­li­ge the­ma’s, maar ze maakt nu nood­ge­dwon­gen de switch naar een on­li­ne om­ge­ving. Daar­voor werkt ze sa­men met on­der meer Vlaams mi­nis­ter van Jeugd Ben­ja­min Dal­le (CD&V), Sen­soa en Child Fo­cus.

Ca­deau- of con­sump­tie­che­ques kun­nen niet al­leen in res­tau­rants, maar ook in de sport- en cul­tuur­sec­tor en in klein­han­dels­za­ken wor­den ge­bruikt. Om­dat er veel on­dui­de­lijk­heid over be­staat, heeft mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Vin­cent Van Pe­teg­hem (CD&V) een rond­zend­brief ge­schre­ven waar­in al­les wordt uit­ge­legd.

De re­ge­ring be­slis­te in ju­ni om de che­ques in het le­ven te roe­pen. Werk­ge­vers kun­nen er hun per­so­neel mee be­lo­nen. Be­doe­ling was niet al­leen om wer­ken­den tij­dens de co­rona­cri­sis een hart on­der de riem te ste­ken, maar ook om de lij­den­de eco­no­mie wat te sti­mu­le­ren. Al­leen den­ken ve­len dat de che­ques – gel­dig tot mid­den vol­gend jaar – en­kel op res­tau­rant mo­gen wor­den ge­bruikt. En dat is dus niet zo.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium