Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Lucht­ver­ont­rei­ni­ging kost stad Ant­wer­pen jaar­lijks 744,3 mil­joen

Ge­zond­heids­kos­ten ten ge­vol­ge van ver­vui­ling door ver­keer: 1.493 eu­ro per in­wo­ner

- SACHA VAN WIELE

De kost­prijs aan me­di­sche zor­gen en ge­zond­heids­pro­ble­men als ge­volg van ver­vui­ling door voer­tui­gen be­draagt voor de stad Ant­wer­pen jaar­lijks 744,3 mil­joen eu­ro of ge­mid­deld 1.493 eu­ro per in­wo­ner. Voor Brus­sel is dat zelfs 1,5 mil­jard per jaar en voor Gent 386,4 mil­joen eu­ro.

Fi­lip Meys­man Pro­fes­sor UAnt­wer­pen “Met de­ze me­tho­de kan je bij­voor­beeld de Bors­beek­s­traat in Bor­ger­hout gaan ver­ge­lij­ken met Boe­ka­rest of Kopen­ha­gen.”

Dat be­re­ken­de het on­af­han­ke­lijk on­der­zoek­sen ad­vies­bu­reau CE Delft in op­dracht van ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­ties uit tien Eu­ro­pe­se lan­den. De ge­ge­vens uit 2018 rond de kos­ten van on­der meer me­di­sche be­han­de­lin­gen, vroeg­tij­di­ge sterf­te en ziek­te­da­gen werd af­ge­zet te­gen de con­cen­tra­ties aan fijn stof, ozon en stik­stof­di­oxi­de door voer­tui­gen. Dit ge­beur­de voor 432 ste­den in der­tig Eu­ro­pe­se lan­den. Zo kun­nen ste­den met el­kaar wor­den ver­ge­le­ken. Er zijn al stu­dies die aan­to­nen hoe­veel ge­zon­de le­vens­ja­ren in­wo­ners ver­lie­zen door lucht­ver­ont­rei­ni­ging, maar nu wordt daar ook een be­drag op ge­plakt.

Wan­de­len en fiet­sen

Daar­uit blijkt nu dat de ge­mid­del­de ge­zond­heids­kos­ten 385 mil­joen eu­ro per stad be­dra­gen of 1.250 eu­ro per ste­de­ling. De lijst met hoog­ste kos­ten wordt aan­ge­voerd door Lon­den, Boe­ka­rest en Ber­lijn. In de top 25 staan ste­den met meer dan een mil­joen in­wo­ners. Brus­sel prijkt op de 21ste plaats. De stad met de laag­ste ge­zond­heids­kos­ten per in­wo­ner is San­ta Cruz de Te­ne­rif met 382 eu­ro per in­wo­ner. Het Zwit­ser­se Genè­ve met net geen half mil­joen in­wo­ners, iets min­der dan Ant­wer­pen, staat op de ne­gen­de plaats met 510 eu­ro per in­wo­ner.

Vol­gens de stu­die zorgt een stij­ging van 1% in het aan­tal wa­gens in een stad voor een stij­ging van bij­na 0,5% in de ge­zond­heids­kos­ten. De on­der­zoe­kers doen ook en­ke­le voor­stel­len naar de lo­ka­le en na­ti­o­na­le over­he­den. Zo moet bij het op­stel­len van een ste­de­lijk mo­bi­li­teits­be­leid re­ke­ning ge­hou­den wor­den met de ge­zond­heids­kos­ten. Het is een plei­dooi voor la­geemis­sie voer­tui­gen, maar ook voor het pro­mo­ten van wan­de­len en fiet­sen.

Voor pro­fes­sor Fi­lip Meys­man bij de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen, die be­trok­ken was bij de groot­scha­li­ge meet­cam­pag­ne rond lucht­kwa­li­teit Cu­ri­eu­ze Neu­zen, is de­ze stu­die in­te­res­sant om­dat er nu een kost­prijs is ge­plakt op het ef­fect van lucht­ver­ont­rei­ni­ging. Bo­ven­dien maakt de stu­die het mo­ge­lijk om ste­den met el­kaar te ver­ge­lij­ken.

“Niet ver­fijnd ge­noeg”

“Al­leen is er een gro­te maar”, zegt Meys­man. “De be­re­ke­nin­gen ge­beur­den op ba­sis van cij­fers rond lucht­ver­ont­rei­ni­ging die te wei­nig ver­fijnd zijn. Er is ver­trok­ken van één con­cen­tra­tie­cij­fer voor een he­le stad. Bo­ven­dien wordt niet in al­le ste­den even uit­ge­breid ge­me­ten. In som­mi­ge ste­den staat soms slechts één meet­sta­ti­on. Ik lees in de­ze stu­die dat er ho­ge­re con­cen­tra­ties aan lucht­ver­vui­ling zou zijn in Gent dan in Ant­wer­pen. Met on­ze meet­cam­pag­ne Cu­ri­eu­ze Neu­zen we­ten we dat het om­ge­keerd is. Als be­leids­in­stru­ment heeft de­ze me­tho­de toch meer fijn­ma­zi­ge ge­ge­vens no­dig. Het is ech­ter een goe­de po­ging.”

Of de me­tho­de van het on­der­zoek ge­bruikt zou kun­nen wor­den om de ge­zond­heids­kos­ten te be­re­ke­nen op wijk­ni­veau? “Dat zou je kun­nen doen en dan kan je bij­voor­beeld de Bors­beek­s­traat in Bor­ger­hout gaan ver­ge­lij­ken met Boe­ka­rest of Kopen­ha­gen. Al­leen heb je dan ook de ge­zond­heids­da­ta per wijk no­dig, zo­als bij­voor­beeld het aan­tal men­sen met ast­ma. Dat maakt het zeer com­plex om te on­der­zoe­ken”, zegt Meys­man.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium