Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Man moet zich la­ten op­ne­men en stapt na drie uur al op

Rech­ter gaf S. laat­ste kans om van drugs af te ge­ra­ken en zijn le­ven te be­te­ren, maar hij greep ze niet

-

Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft acht­tien maan­den ef­fec­tie­ve cel­straf ge­vor­derd te­gen Ian S. uit Bornem. De man kreeg on­langs nog een kans van de recht­bank en moest zich in een ont­wen­nings­kli­niek la­ten op­ne­men. Na am­per drie uur was S. het ech­ter al beu en hij stap­te op.

Het was niet de eer­ste keer dat Ian S. voor de recht­bank stond. Hij werd al ver­oor­deeld voor de ver­koop van drugs en dief­stal. In au­gus­tus ver­scheen hij op­nieuw voor de recht­bank.

De­ze keer voor sla­gen en ver­won­din­gen aan zijn groot­va­der, part­ner en een buur­man. Tij­dens de be­han­de­ling van de zaak zei de man dat hij zijn le­ven wil­de be­te­ren en dat hij zich zou la­ten op­ne­men in een kli­niek om van zijn drugs­ver­sla­ving af te ge­ra­ken.

De rech­ter gaf S. die laat­ste kans, maar de Bor­nem­naar greep ze niet. “Op 22 sep­tem­ber kreeg hij te ho­ren dat hij de ge­van­ge­nis mocht ver­la­ten en op 23 sep­tem­ber bood hij zich aan in de ont­wen­nings­kli­niek. Lang bleef hij er niet: am­per drie uur la­ter pak­te me­neer S. zijn bie­zen”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens. De man ging naar zijn vrien­din in Bornem, maar werd twee da­gen la­ter op­nieuw op­ge­pakt.

Nog drie jaar voor­waar­de­lijk

Ad­vo­ca­te Eve­lien Ja­cobs zei dat Ian nog steeds een re­la­tie heeft met het­zelf­de meis­je en dat hij stap­pen heeft ge­zet om de re­la­tie met zijn groot­ou­ders te her­stel­len. “Hem nu een ef­fec­tie­ve cel­straf ge­ven, zou zwa­re ge­vol­gen heb­ben om­dat hij nog meer dan drie jaar voor­waar­de­lijk heeft staan. Dat zou be­te­ke­nen dat hij die straf­fen moet uit­zit­ten. Zijn droom is een car­ri­è­re in het le­ger. Hij is ook be­reid om zich am­bu­lant te la­ten be­ge­lei­den voor zijn drugs­pro­ble­ma­tiek.”

Ian zelf nam ook het woord en bood zijn ex­cu­ses aan. “Ik heb slech­te din­gen ge­daan om­dat ik on­der in­vloed was van co­ca­ï­ne. Ik doe dat niet meer en heb ook ge­kapt met mijn ver­le­den. Ik wil met een scho­ne lei voort in het le­ven.”

Uit­spraak valt op 18 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium