Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Groe­ne long

- LEO DE NIJN

Het Vrij­broek­park is met z’n 50 hec­ta­re het groot­ste open­baar park in de stad Me­che­len. Ook al woon ik een paar ki­lo­me­ter van het park, er gaat geen week voor­bij zon­der dat ze mij daar heb­ben zien fiet­sen of wan­de­len. Mis­schien heeft het ook wel wat te ma­ken met het feit dat hier, op het hou­ten brug­ge­tje, een paar de­cen­nia ge­le­den mijn trouw­fo­to’s zijn ge­no­men. Ook van­daag wor­den hier nog veel kop­pel­tjes op de ge­voe­li­ge plaat vast­ge­legd en dat zal de ko­men­de ja­ren zo blij­ven, want een paar hec­ta­re van het Vrij­broek­park wacht een se­ri­eu­ze fa­ce­lift.

Voor­al de bouw van een meer dan hon­derd me­ter lan­ge von­del­brug die van de voor- naar de ach­ter­vaart moet lo­pen, zal voor de be­zoe­kers van de he­le om­ge­ving van de gro­te park­vij­ver een to­taal nieu­we na­tuur­be­le­ving in­hou­den. Wat juist, lees je in jouw krant op pa­gi­na 18 en 19.

Het wordt wel een exit voor de ve­le kar­per­vis­sers. Dat is ook een streep door mijn re­ke­ning, want ik heb hier hi­ë­rar­chi­sche ge­vech­ten ge­le­verd te­gen kan­jers van kar­pers. Als vol­gend jaar de bo­dem van de park­vij­ver wordt ge­stof­zuigd, wor­den ook twee van mijn vis­lij­nen op­ge­vist. Die ge­wel­di­ge kar­pers ver­hui­zen vol­gend jaar naar wa­te­ren waar ze zich veel be­ter in hun sas zul­len voe­len.

De pro­vin­cie laat de vis­sers niet in de kou staan, maar na­tuur­be­le­ving staat voor­op. Meer nog: de kans be­staat dat op de wei­lan­den ach­ter de Vrij­broek­loop in de win­ter kan ge­schaatst wor­den op na­tuur­lijk ijs. De tijd dat ik zelf de schaatsen kon aan­bin­den om mij op de gro­te vij­ver uit te gaan le­ven, komt wel­licht nooit meer te­rug. Daar zit de kli­maat­op­war­ming voor veel tus­sen.

Eén ding is wel ze­ker: het Vrij­broek­park zal met de op til zijn­de re­no­va­tie ze­ker aan po­pu­la­ri­teit win­nen. Door co­ro­na heb­ben ve­len de­ze groe­ne long ont­dekt of nog meer le­ren waar­de­ren. Want ook zij die het min­der goed heb­ben, zijn hier wel­kom. De­ze vi­sie wil het pro­vin­cie­be­stuur hoog in het vaan­del blij­ven dra­gen. In naam van al­le park­be­zoe­kers: be­dankt daar­voor!

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium