Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ver­de­re stap rich­ting com­for­ta­be­le fiets­ring”

Vent­we­gen Ko­nin­gin Astrid­laan wor­den fiets­stra­ten

-

Te­gen eind ok­to­ber vormt de stad Me­che­len de twee vent­we­gen van de Ko­nin­gin Astrid­laan om tot fiets­stra­ten. Net zo­als in de bin­nen­stad moe­ten au­to’s er dus ach­ter fiet­sers blij­ven.

Op vraag van de stad vorm­de het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) de­ze zo­mer een rij­strook van de Schut­ters­vest en de Van Be­ne­den­laan al om tot een fiets­pad. “Met het om­scha­ke­len van bei­de vent­we­gen naar fiets­stra­ten re­a­li­se­ren we een ver­de­re stap rich­ting een vei­li­ge en com­for­ta­be­le fiets­ring”, zegt Vic­ky Van­mar­c­ke (Vld-Groen-m+), sche­pen van Mobiliteit.

Als de weers­om­stan­dig­he­den het toe­la­ten, brengt de stad eind ok­to­ber de no­di­ge weg­mar­ke­rin­gen en sig­na­li­sa­tie aan. Aan de kruis­pun­ten ko­men ook snel­heids­rem­mers, zo­dat de maxi­mum­snel­heid van 30 ki­lo­me­ter per uur be­ter wordt ge­res­pec­teerd. “Sa­men met fiets­stra­ten Frans Hals­vest, Kel­der­mans­vest en Be­gij­nen­wei­de krij­gen we zo een aan­ge­na­me rou­te voor fiet­sers die de ring vol­gen. Die rou­te sluit naad­loos aan bij de zuid­kant van de ring met zijn splin­ter­nieu­we bre­de­re fiets­pa­den in­tra­mu­ros en vei­li­ge over­steek­plaat­sen aan

De vent­we­gen van de Ko­ning Astrid­laan wor­den bin­nen­kort ook fiets­stra­ten.

de Brus­sel­poort”, legt Van­mar­c­ke uit.

De tij­de­lij­ke fiets­stra­ten langs de Leu­ven­se Vaart die de stad tij­dens de eer­ste co­ro­na­golf in­voer­de, wor­den be­gin 2021 bij­ge­stuurd. Op de Vaart­dijk en op de Au­we­gem­vaart moe­ten fiet­sers in een rich­ting op­nieuw over het pad langs het wa­ter.

www.me­che­len.be/fiets­zo­ne

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium