Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Di­gi­ta­le kloof groeit zien­der­ogen”

Lap­top voor vijf­hon­derd kwets­ba­re ge­zin­nen

-

Het So­ci­aal Huis Me­che­len ver­deelt vijf­hon­derd nieu­we lap­tops on­der de meest kwets­ba­re leer­lin­gen. De aan­koop moet voor­ko­men dat ze ach­ter­stand op­lo­pen op school.

De fe­de­ra­le over­heid gaf aan het So­ci­aal Huis Me­che­len een sub­si­die van 910.000 eu­ro om de in­wo­ners die het zwaarst ge­trof­fen zijn door de co­rona­cri­sis te hel­pen. Een deel van het bud­get ging naar de on­der­steu­ning van zelf­stan­di­gen in de cul­tuur­sec­tor.

“Daar­naast be­slis­ten we om vijf­hon­derd lap­tops aan te ko­pen en te schen­ken aan de ge­zin­nen die daar het mees­te nood aan heb­ben”, zegt Ga­briel­la De Fran­ce­s­co (Vld-Groen-m+), sche­pen van Ar­moe­de­be­strij­ding.

De groot­ste du­pe

“Kans­ar­me kin­de­ren drei­gen de groot­ste du­pe te wor­den van de co­rona­cri­sis. Ve­len on­der hen be­schik­ken thuis niet over een com­pu­ter of lap­top en lo­pen school­ach­ter­stand op. De di­gi­ta­le kloof groeit zien­der­ogen en dat la­ten we in een war­me stad als Me­che­len niet zo­maar ge­beu­ren.”

On­der­tus­sen zijn er nog al­tijd 284 ge­zin­nen die dit school­jaar kun­nen re­ke­nen op een uit­ge­leen­de lap­top, waar­voor de stad sa­men­werkt met Deel­baar Me­che­len. Ge­zin­nen die niet vol­doen aan de voor­waar­den om een lap­top te krij­gen of gro­te ge­zin­nen, ko­men in aan­mer­king om een lap­top te le­nen. Om­dat de vraag naar lap­tops nog erg groot is en om­dat er soms lap­tops de­fect of af­ge­schre­ven ge­ra­ken, zijn schen­kin­gen nog al­tijd wel­kom.

Om er­voor te zor­gen dat ie­der­een zijn lap­top ge­bruikt, is er ook een hulp­lijn. “Leer­lin­gen en ou­ders kun­nen er te­recht met klei­ne en gro­te vra­gen en pro­ble­men”, zegt Ma­ri­na De Bie (VldGroen-m+), sche­pen van On­der­wijs.

Me­che­laars die vra­gen heb­ben of een lap­top wil­len schen­ken, kun­nen te­recht op lap­top@me­che­len.be

Mond­kap­je ver­plicht op be­graaf­plaat­sen

De stad Me­che­len ver­plicht van­af za­ter­dag het dra­gen van een mond­mas­ker op be­graaf­plaat­sen. Het is een van de nieu­we maat­re­ge­len die de stad neemt in de strijd te­gen het co­ro­na­vi­rus. Het mond­mas­ker is van­af za­ter­dag 24 ok­to­ber tot maan­dag 8 no­vem­ber ver­plicht op de ste­de­lij­ke be­graaf­plaats in de Zie­ke­beem­den­straat en de be­graaf­plaat­sen in Hef­fen, Hom­beek, Leest, Mui­zen en Wa­lem. De maat­re­gel geldt ook voor de bloe­men­mark­ten. Con­form de gel­den­de pro­to­col­len kun­nen al­le of­fi­ci­ë­le ver­e­ni­gin­gen nog ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren en ook kof­fie­ta­fels zijn toe­ge­la­ten, maar wel met maxi­maal veer­tig per­so­nen. Pri­va­te ini­ti­a­tie­ven zijn niet meer toe­ge­la­ten. Zo­als over­al is thuis­wer­ken bij de stad de norm en ook de ge­meen­te­raad ver­ga­dert op 26 ok­to­ber op­nieuw di­gi­taal.

 ?? FO­TO STAD ME­CHE­LEN ?? Sche­pe­nen Ma­ri­na De Bie en Ga­briel­la De Fran­ce­s­co bij Deel­baar Me­che­len met en­ke­le van de aan­ge­koch­te lap­tops.
FO­TO STAD ME­CHE­LEN Sche­pe­nen Ma­ri­na De Bie en Ga­briel­la De Fran­ce­s­co bij Deel­baar Me­che­len met en­ke­le van de aan­ge­koch­te lap­tops.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium