Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De Vlees­hal­le opent voor ta­kea­way

Ie­der week­end van­af vrij­dag

-

Door de ver­plich­te slui­ting van de horeca mag ook De Vlees­hal­le in Me­che­len geen eters en drin­kers ver­wel­ko­men, maar de Smaak­markt komt met een al­ter­na­tief. Voor­lo­pig or­ga­ni­se­ren de stand­hou­ders van­af vrij­dag ie­der week­end een ta­kea­way.

he­le week­end, van vrij­dag tot en met zon­dag tel­kens van 17 tot 21u, kun­nen klan­ten bij al­le stand­hou­ders te­recht om ge­rech­ten af te ha­len. “Na de steun van al on­ze klan­ten en sym­pa­thi­san­ten de voor­bije pe­ri­o­de kun­nen wij hen niet in de kou la­ten staan”, zegt zaak­voer­ster

Vero­ni­que Smol­ders. Ook Tess van Sta­ten, die af­ge­lo­pen vrij­dag net haar Xl-shop open­de in De Vlees­hal­le, doet mee. Zij houdt haar win­kel tel­kens open van 15 tot 21u.

De eer­ste hon­derd klan­ten voor de ta­kea­way krij­gen in sa­men­wer­king met de Me­chel­se brou­we­rij Het An­ker een gra­tis fles Gou­den Ca­ro­lus In­dul­gen­ce van 75 cen­ti­li­ter ca­deau. De ko­men­de week­ends krij­gen klan­ten ook een kor­tings­bon van 50% mee naar huis. Die kun­nen ze bij de her­o­pe­ning ge­brui­ken om een drank­je mee te nut­ti­gen.

Hon­ge­ri­gen kun­nen voor­af onHet li­ne hun be­stel­ling door­ge­ven, maar ze kun­nen ook langs­ko­men en ter plaat­se hun keu­ze ma­ken

uit het aan­bod.

www.de­vlees­hal­le-web­shop.be

 ?? FO­TO WARD BOSMANS ?? De stand­hou­ders van De Vlees­hal­le ope­nen tij­dens het week­end voor ta­ke away.
FO­TO WARD BOSMANS De stand­hou­ders van De Vlees­hal­le ope­nen tij­dens het week­end voor ta­ke away.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium