Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ge­vel van po­li­tie­kan­toor stort naar be­ne­den door he­vi­ge wind

Ook el­ders in de re­gio scha­de door fel­le weers­om­stan­dig­he­den

- THEO DERKINDERE­N CHRIS VAN ROMPAEY

Op ver­schil­len­de plaat­sen in het ar­ron­dis­se­ment Me­che­len richt­te de he­vi­ge wind van woens­dag­na­mid­dag scha­de aan. Het zwaarst­ge­trof­fen was het Liers po­li­tie­cen­trum. Daar be­gaf een punt­ge­vel en deel van het dak het.

De punt­ge­vel aan de lin­ker­kant van het po­li­tie­ge­bouw be­gaf het tij­dens de fel­le ruk­win­den van woens­dag­na­mid­dag. “Wij hoor­den in­eens een lui­de knal. Som­mi­ge col­le­ga’s dach­ten nog dat de zon­ne­pa­ne­len wa­ren weggewaaid, maar toen we gin­gen kij­ken, za­gen we dat de tip­ge­vel en een stuk­je van het dak te­gen de grond la­gen”, zegt Stijn Van den Bul­ck, com­mis­sa­ris van de lo­ka­le po­li­tie Lier.

Nie­mand raak­te bij het voor­val ge­wond. “Op ge­wo­ne school­da­gen pas­se­ren hier om­streeks 16u veel kin­de­ren. Ge­luk­kig was het woens­dag en was er nie­mand in de buurt. Er is wel aan­zien­lij­ke ma­te­ri­ë­le scha­de aan ons ge­bouw, maar ook aan drie in­be­slag­ge­no­men au­to’s. De brok­stuk­ken vie­len op die voer­tui­gen.”

Of er – los van de ruk­win­den – moet ge­ke­ken wor­den naar een mo­ge­lijk ach­ter­lig­gen­de oor­zaak, moet het ver­de­re on­der­zoek dui­de­lijk

De scha­de aan het ge­bouw is aan­zien­lijk: een deel van de ge­vel be­gaf het en de brok­stuk­ken vie­len op en­ke­le au­to’s.

ma­ken. Woens­dag­namid- dag kwam een sta­bi­li­teits­in­ge­ni

eur ter plaat­se, maar die be­slis­te dat er geen drin­gen­de werk­zaam

he­den moesten uit­ge­voerd wor­den. Het Lier­se po­li­tie­com­mis­sa­ri­aat werd pas in 2006 in ge­bruik ge­no­men.

Bo­men

Nog in Lier kwam een re­cla­me­pa­neel op de par­king van het Car­re­four-wa­ren­huis los, was er scha­de aan een dak op de Zaat en moest een boom wor­den weg­ge­haald aan De Ko­zak. Op de Ant­werp­se­steen­weg kwam de ge­vel­be­kle­ding van een ge­bouw los.

Ook el­ders in de re­gio wa­ren nog mel­din­gen van storm­scha­de. In Nij­len be­ga­ven en­ke­le bo­men het door de beu­ken­de wind. Dat was het ge­val op de Kruis­kens­baan in deel­ge­meen­te Be­vel en op de Ha­ver­weg. In de Den­nen­laan be­land­de een boom te­gen en­ke­le an­de­re bo­men.

In het Ker­ken­bos in Mui­zen (Me­che­len) kwam een boom op de rij­baan te­recht. Het­zelf­de ge­beur­de in de Rog­ge­mans­straat in Bon­hei­den en Brug­hoe­vestraat in deel­ge­meen­te Rij­me­nam.

Ook op de Hooi­weg in Ite­gem (Heist-op-den-Berg) moest de brand­weer een boom weg­ha­len en in de Br­eendonk­straat in Willebroek raak­te een dak be­scha­digd door de he­vi­ge wind.

 ?? FO­TO CHRIS VAN ROMPAEY ??
FO­TO CHRIS VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium