Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Kerst­bal bij el­ke af­haal­maal­tijd”

Grill­res­tau­rant Chez No­na gaat op­nieuw cre­a­tief om met lock­down

- PA­TRICK POPPE

Kris Van Roi­j­en, die vier jaar ge­le­den in een char­mant pand naast de dijk in Win­tam in Bornem grill­res­tau­rant Chez No­na open­de, heeft zo zijn ma­nier om de lock­down draag­lij­ker te ma­ken. Hij gaf in maart wc-rol­len met het op­schrift ‘je suis horeca’ mee, nu krij­gen klan­ten een gra­tis kerst­bal als ze maal­tij­den af­ha­len.

Van Roi­j­en is de cre­a­ti­vi­teit zel­ve en dat merk je ook aan de ve­le ac­ti­vi­tei­ten die hij al or­ga­ni­seer­de in het pit­to­res­ke res­tau­rant, tot een ei­gen Ok­to­ber­fest toe. Naast lek­ker eten mikt hij dus ook op be­le­ving. Ge­luk­kig heeft de zaak in­tus­sen naam en faam op­ge­bouwd, maar 2020 blijft toch ook voor hem een zeer moei­lijk jaar.

“Een mens moet iets doen. El­ke klant die we over de vloer krij­gen, is wel­kom. Het is een mee­val­ler dat we ons snel kon­den or­ga­ni­se

In maart ging het om wc-pa­pier.

De voor­raad kerst­bal­len die Chez No­na weg­geeft, is qua­si on­ein­dig.

Kris Van Roi­j­en met zijn ge­per­so­na­li­seer­de kerst­bal­len.

ren voor af­haal­maal­tij­den. We be­staan nu zo’n 4,5 jaar en in het eer­ste jaar heb­ben we ooit ook al eens zo’n ta­kea­way ge­daan om ons be­kend te ma­ken en te zien hoe dit zou aan­slaan”, zegt Van Roi­j­en. “Dat werk­te toen niet, maar ik had nog wel de ver­pak­kin­gen van al die af­haal­maal­tij­den lig­gen.”

‘Je suis horeca’

“In maart kre­gen we dan op die be­wus­te donderdag de mel­ding dat we vrij­dag om mid­der­nacht moesten slui­ten. Ik denk dat ik zo­wat de eni­ge in de wij­de re­gio was die al op die be­wus­te vrij­dag zelf

een uit­ge­werk­te ta­kea­way kon lan­ce­ren met ge­rech­ten waar je maar vijf­tien mi­nu­ten voor­af voor hoef­de te bel­len. En dat dank­zij on­ze dank­ba­re grill”, zegt Van Roi­j­en.

Om­dat er toen een te­kort aan wc-pa­pier was, ging hij naar de groot­han­del en kocht hij een pal­let. “Bij el­ke af­haal­maal­tijd ga­ven we een rol mee met daar­op het op­schrift ‘je suis horeca’ en een dank voor de steun. Dat lu­die­ke ge­baar werd wel ge­ap­pre­ci­eerd. Het werd zelfs een dub­bel suc­ces om­dat ’s avonds de men­sen hun ge­recht op so­ci­a­le me­dia post­ten met daar­bij een fo­to van het wcrol­le­tje.” Van Roi­j­en kwam de eer­ste lock­down door en de klan­ten von­den na­dien snel hun weg te­rug naar Chez No­na. “Ook nu weer kwam die lock­down als een don­der­slag bij klaar­lich­te he­mel. Ik vond dat we op­nieuw cre­a­tief moesten zijn en dacht rich­ting feest­da­gen aan kerst­bal­len. Bij el­ke af­haal­be­stel­ling geef ik daar­om voort­aan een kerst­bal weg: de voor­raad is qua­si on­ein­dig, want ik kan er zo­veel ko­pen als ik wil. Hoe meer men­sen ko­men af­ha­len, hoe snel­ler straks hun kerst­boom ver­sierd is.”

www.che­zno­na.com

 ?? FO­TO JO­RIS HERREGODS ??
FO­TO JO­RIS HERREGODS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium