Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mooie ma­ke-over van Vrij­broek­park voor nog meer na­tuur­be­le­ving

Meer edu­ca­tie, meer re­cre­a­tie, meer fau­na en flo­ra

-

Meer be­le­ving, meer edu­ca­tie, meer re­cre­a­tie: het groot­scheep­se re­no­va­tie­plan voor de twee hec­ta­re gro­te park­vij­ver start in sep­tem­ber vol­gend jaar. We gin­gen op stap met Maar­ten Van­we­se­mael, team­ver­ant­woor­de­lij­ke park­be­heer van de pro­vin­cie Ant­wer­pen, en ge­de­pu­teer­de Jan De Haes. Ze la­ten ons mee­kij­ken in de am­bi­ti­eu­ze plan­nen.

De Voor­vaart.

Waar­om zo’n enor­me in­greep in de­ze mooie park­vij­ver?

Daar zijn drie re­de­nen voor. De vij­ver is na meer dan twin­tig jaar aan sli­brui­men toe. Daar­naast wil­len we meer plan­ten in de vij­ver om het wa­ter te zui­ve­ren. De der­de re­den is dat de oe­ver­wan­den aan her­stel toe zijn. De oe­vers van de Ach­ter- en Voor­vaart zijn des­tijds door de pro­vin­cie in over­leg met vis­club vzw De Park­vis­sers ver­nieuwd met hard­hout. We mer­ken bij een aan­tal stuk­ken dat er ge­vaar is voor in­kal­ven. De pro­vin­cie gaat de­ze wer­ken nu com­bi­ne­ren met een op­waar­de­ring van de vij­ver en de om­ge­ving. Daar­voor is stu­die­bu­reau An­tea on­der de arm ge­no­men.

Kan de pro­vin­cie re­ke­nen op een Eu­ro­pe­se sub­si­die voor de­ze her­in­rich­ting?

De re­no­va­tie­wer­ken van de park­vij­ver Vrij­broek­park wor­den ge­raamd op cir­ca 800.000 eu­ro. We zijn nog in blij­de ver­wach­ting van een Eu­ro­pe­se toe­la­ge, om­dat we hier in een ‘Na­tu­ra 2000-ge­bied’ zit­ten. Na­tu­ra 2000 is een Eu­ro­pees net­werk van be­scherm­de na­tuur­ge­bie­den op het grond­ge­bied van de lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie. Dat net­werk vormt de hoek­steen van het be­leid van de EU voor be­houd en her­stel van bi­o­di­ver­si­teit. We heb­ben hier te ma­ken met een be­schermd ge­bied –voor de be­scherm­de plan­ten­soort krui­pend moe­ras­scherm – en we ont­wik­ke­len een ha­bi­tat­ge­bied voor kam­sa­la­man­ders en vleer­muis­soor­ten.

Ko­men er veel plan­ten en vis­vlon­ders in de voor- en ach­ter­vaart?

De noord­kant, de zij­de van de Land­bouw­straat, vangt de mees­te

Maar­ten Van­we­se­mael toont de wet­lands-in-wor­ding.

zui­der­zon op. Daar gaan we schui­ne, na­tuur­lij­ke oe­vers aan­bren­gen met in­heem­se plan­ten, waar­on­der riet, lis­dod­de, ge­le lis en kat­ten­staar­ten. Die moe­ten het wa­ter zui­ve­ren. We gaan in de Voor­vaart vijf vis­vlon­ders aan­bren­gen over de be­plan­tin­gen waar­op met twee per­so­nen kan ge­vist wor­den. Er komt een vlon­der voor men­sen met een be­per­king, zo­als dat van­daag ook zo is

het na­tuur­ge­bied Blaas­veld Broek. Als de vlon­ders bij de vis­sers aan­slaan, doen we het­zelf­de in de Ach­ter­vaart. Ook de hou­ten brug­ge­tjes in de Voor- en Ach­ter­vaart, die sinds men­sen­heu­ge­nis po­pu­lair zijn bij het ne­men van hu­we­lijks­fo­to’s, wacht een re­no­va­tie, om­dat aan de fun­de­ring be­ton­rot is vast­ge­steld.

De twee hec­ta­re gro­te vij­ver zal er heel an­ders uit­zien?

Om te be­gin­nen wordt een vlon­der­brug aan­ge­legd die de lijn van de voor- en ach­ter­vaart volgt. De­ze brug, die ruim 3 me­ter breed wordt, loopt over de gro­te vij­ver langs de zuid­zij­de en biedt op een vei­li­ge ma­nier de park­be­zoe­kers een prach­ti­ge blik op het park­wa­ter. Daar­op gaat op vlon­ders ge­vist wor­den, ter­wijl wan­de­laars en jog­gers vol­doen­de ruim­te heb­ben om te pas­se­ren. We wil­len in on­ze park­vij­ver zo’n vijf­tig­tal re­cre­a­tie­ve vis­sers nog een stek ge­ven. Dit is geen sport­vis­vij­ver, maar een park­vij­ver met erf­goed­ka­rak­ter. De éch­te kar­per­fa­naat gaat hier niet meer aan zijn trek­ken ko­men. De mas­saal aan­we­zi­ge kar­pers zet­ten we el­ders uit, in die­pe­re wa­te­ren. We wil­len voor­al de land­schap­pe­lij­ke om­ge­ving ver­ster­ken en al­le be­zoe­kers la­ten mee­ge­nie­ten.

Ik zie in de plan­nen dat er veel aan­dacht gaat naar wa­ter­buf­fe­ring. Is dat no­dig?

Dat is een be­lang­rijk item. In de win­ter­maan­den staat het wa­ter soms tot op het gras. In de zo­mer kam­pen wij met his­to­risch la­ge wa­ter­stan­den in de gro­te vij­ver. Daar­om moe­ten we meer wa­ter buf­fe­ren in de park­vij­ver en in de wei­lan­den ach­ter de Vrij­broe­kin

 ?? FO­TO LEO DE NIJN ??
FO­TO LEO DE NIJN
 ?? FO­TO LEO DE NIJN ??
FO­TO LEO DE NIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium