Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Voor- en Ach­ter­vaart als aan­leg­plaat­sen voor roei­bootjes

-

De ge­schie­de­nis van de gro­te park­vij­ver werd in het be­gin van de ja­ren 1920 uit­ge­te­kend. Toch liet de aan­leg nog tot 1929 op zich wach­ten. De be­doe­ling was om op de kop van de vij­ver – langs de kant van de Stuy­ven­berg-vil­la­wijk – een kas­teel te bou­wen waar­van het sil­hou­et zou weer­spie­ge­len in de vij­ver, zo­als in het Ri­vie­ren­hof. Zo­ver kwam het niet. On­der ini­ti­a­tief van wij­len Al­bert No­bels kocht de pro­vin­cie het Vrij­broek­park aan om het open te stel­len voor ge­wo­ne men­sen als sport- en re­cre­a­tie­ge­bied. “Vissen was daar één sport van. Daar­naast was het de be­doe­ling om in ’t park rond­vaar­ten te or­ga­ni­se­ren met roei­bootjes. Daar­voor wer­den de Voor- en Ach­ter­vaart als aan­leg­plaat­sen aan­ge­legd. Dat roei­en is er nooit van ge­ko­men. Maar ‘de vaartjes’ zijn al ve­le de­cen­nia po­pu­lair voor de vis­sers die er met de vas­te hen­gel veel klei­ne kar­pers aan de haak slaan”, zegt ge­de­pu­teer­de Jan De Haes.

Het Vrij­broek­park zou ei­gen­lijk nog veel gro­ter zijn ge­wor­den dan het van­daag is. Van de oos­te­lij­ke helft van het ini­ti­eel ge­plan­de Vrij­broek ging een groot ge­deel­te ver­lo­ren door de aan­leg van de au­to­snel­weg E19 Ant­wer­pen-Brus­sel. De pro­vin­cie doet er van­daag al­les aan om het als­maar ver­der uit te brei­den en dat lukt nog ook.

 ?? FO­TO LEO DE NIJN ?? Ge­de­pu­teer­de Jan De Haes.
FO­TO LEO DE NIJN Ge­de­pu­teer­de Jan De Haes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium