Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De Dec­ker wil ver­trou­wen tan­ken in Ts­je­chië

-

Am­per vier da­gen na de 5-2-op­la­waai bij Cer­cle Brug­ge fo­cust Wim De Dec­ker vol­le­dig op de Eu­ro­pe­se op­dracht. De coach gaat met zijn Buf­fa­lo’s op zoek naar een op­ste­ker in Li­be­rec.

De Dec­ker liet niets aan het toe­val over voor het du­el met Slo­van Li­be­rec: “We heb­ben veel wed­strij­den van hen be­ke­ken. De om­stan­dig­he­den, en dan voor­al het veld, zijn hier ze­ker niet ide­aal. Maar daar heb ik mijn spe­lers al voor ver­wit­tigd.”

Met Mi­chael Nga­deu heb­ben de Buf­fa­lo’s een ken­ner van het Ts­je­chi­sche voet­bal in hun ran­gen. De voor­ma­li­ge ver­de­di­ger van Sla­via Praag kent Slo­van Li­be­rec dan ook: “Nga­deu speel­de hier al drie keer”, zegt De Dec­ker. “En hij be­ves­tig­de ook het beeld dat ik had van de Ts­je­chi­sche com­pe­ti­tie: het gaat er heel hard aan toe, met teams die enorm van­uit het du­el spe­len en heel veel kracht in hun ploeg heb­ben. Hij is een goe­de gids voor ons. Ik zie ons als fa­vo­riet te­gen Li­be­rec en we zul­len er al­les aan doen om ver­der door te sto­ten. We we­ten wat we moe­ten doen: op een ver­stan­di­ge ma­nier iets ko­men ha­len.”

Geen Bo­lat

De Buf­fa­lo’s moe­ten het van­avond zien te kla­ren zon­der Si­nan Bo­lat (ex-Ant­werp), die door een ad­mi­ni­stra­tief mis­ver­stand uit­ein­de­lijk nog drie speel­da­gen schor­sing moet uit­zit­ten. “Dat mag geen pro­bleem zijn”, sust De Dec­ker. “Da­vy Roef heeft ook al goe­de wed­strij­den ge­keept.” Od­jid­ja en Owu­su zijn mee, maar al­leen om te trai­nen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium