Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ge­zien de om­stan­dig­he­den mag ik te­vre­den te­rug­blik­ken”

Bor­nem­se mo­bi­li­teits­amb­te­naar Mi­chiel Di­ele­man sluit zwak sei­zoen af met knap BK

- LEON CEULEMANS

Na vier prof­sei­zoe­nen bij het ter zie­le ge­ga­ne Ci­bel-Ce­bon sloot Mi­chiel Di­ele­man zijn eer­ste sei­zoen bij de eli­te zon­der con­tract af­ge­lo­pen za­ter­dag af met een ze­ven­de plaats op het Bel­gi­sche kam­pi­oen­schap in Lo­ke­ren. “Ge­zien de om­stan­dig­he­den mag ik te­vre­den te­rug­blik­ken op dit sei­zoen”, al­dus de Oost-Vlaam­se in­wij­ke­ling die te­gen­woor­dig in Puurs-Ruis­broek woont.

Voor Di­ele­man werd het een bij­zon­der 2020, en dat niet al­leen we­gens co­ro­na. 2020 was na­me­lijk het eer­ste jaar dat Di­ele­man het prof­wiel­ren­nen eer­der nood­ge­dwon­gen vaar­wel zei en de koers be­gon te com­bi­ne­ren met een job.

Nog cen­ten te­goed

“Ik had drie mooie ja­ren bij Ci­bel-Ce­bon”, zegt Di­ele­man. “Met Marcel Om­loop aan het roer liep al­les op wiel­tjes. Toen hij vo­rig jaar weg­ging, stort­te de ploeg als een kaar­ten­huis­je in me­kaar en na­dien zijn er zelfs heel wat min­der fraaie din­gen voor­ge­val­len. Ook zelf heb ik nog cen­ten te­goed, dat dos­sier loopt nog bij de ar­beids­recht­bank.”

En dus moest de 30-ja­ri­ge Di­ele­man, in 2018 nog goed voor eind­winst in de Ron­de van Luik en een ze­ge in de in­ter­club­koers Sint-Ni­k­laas, het dit sei­zoen over een an­de­re boeg gooi­en. “Ik koos voor een job en zie de koers nog lou­ter als hob­by. Ik ben nu mo­bi­li­teits­amb­te­naar bij de ge­meen­te Bornem.

Mi­chiel Di­ele­man is al acht jaar sa­men met ren­ster Han­ne­ke Van Gucht uit Puurs. Sa­men met hun hond Loes­je won­nen ze sa­men in Ruis­broek.

De job sluit niet met­een aan bij mijn di­plo­ma van bio-in­ge­ni­eur, maar wel bij mijn eind­werk dat ik des­tijds maak­te.”

Als wiel­ren­ner is Di­ele­man voor de ge­meen­te Bornem het ide­a­le uit­hang­bord. Ook bij de or­ga­ni­sa­tie van de plaat­se­lij­ke wie­ler­koers van twee we­ken ge­le­den be­wees hij zijn nut. “Ik nam niet al­leen deel aan die

koers, maar gaf ook raad bij het uit­zet­ten van het par­cours.”

Di­ele­man is trou­wens sa­men met ren­ster Han­ne­ke Van Gucht uit Puurs. “Al acht jaar in­tus­sen. We leer­den me­kaar ken­nen aan de Gent­se uni­ver­si­teit, zon­der dat we van me­kaar wis­ten dat we al­le­bei koer­sten. Sinds en­ke­le ja­ren wo­nen we sa­men in Ruis­broek, Han­ne­ke is trou­wens

ook mijn per­so­nal coach. Sinds ik haar ken, maak­te ik al­leen maar vor­de­rin­gen. Ik start­te dit sei­zoen met een twee­de plaats, maar dan kwam co­ro­na. Na­dien ble­ven de goe­de re­sul­ta­ten uit, voor­al dan om­dat in de wei­ni­ge koer­sen die er nog wel wa­ren steeds een ster­ke be­zet­ting aan­we­zig was.”

Flo­ris De Co­nin­ck is geen ta­fel­sprin­ger. De Moer­be­ke­naar heeft noch­tans al na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le dres­suur­wa­ter­tjes door­zwom­men en traint in zijn stal Co­nin­cks­hof ook heel wat top­paar­den.

Tus­sen­door leidt hij ook zelf jon­ge paar­den op. Met de zes­ja­ri­ge BWPruin Ori­gi (Don Fre­de­ric-Osta­ra van Lust­hof) haal­de De Co­nin­ck na een span­nen­de fi­na­le in Stal Bo­ca­ge in Den­ter­gem de dres­suur­be­ker van Bel­gië bij de jon­ge paar­den bin­nen. On­danks de co­rona­cri­sis kon­den de voor­bije maan­den toch nog zes be­ker­wed­strij­den wor­den af­ge­werkt. Voor aan­vang van de fi­na­le wer­den van el­ke com­bi­na­tie de bes­te drie uit­sla­gen in re­ke­ning ge­no­men voor de voor­lo­pi­ge stand. Die werd aan­ge­voerd door Flo­re De Win­ne (WinHo­re­ses’ Flynn) uit Zot­te­gem die met een klei­ne voor­sprong op De Co­nin­ck aan de fi­na­le be­gon. Maar daar­in leg­de Ori­gi een vlek­ke­loos par­cours af, wat De Co­nin­ck naast de dag­ze­ge ook de eind­ze­ge op­le­ver­de. De Win­ne strand­de, met een der­de plaats in de fi­na­le, op de twee­de stek, Ka­trien Ver­reet werd der­de. “Ori­gi heeft ze­ker wat in zijn mars, ik heb het paard he­le­maal zelf op­ge­leid. Het is in­tus­sen ei­gen­dom van Li­ne De­jong­he, maar zij geeft me al­le ver­trou­wen om ver­der te bou­wen aan de toe­komst”, al­dus De Co­nin­ck.

Vol­gend jaar wordt een be­lang­rijk jaar voor Ori­gi, want bij de ze­ven­ja­ri­gen ligt het ni­veau al­weer een pak ho­ger met proe­ven op het ni­veau Prix Saint-Ge­or­ges. “Als de co­rona­cri­sis voor­bij is, gaan we toch met zijn al­len een feest­je bou­wen om de­ze prach­ti­ge tro­fee te vie­ren”, lie­ten de sup­por­ters van stal Co­nin­cks­hof al we­ten.

 ?? FO­TO RR ??
FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium