Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik heb erg veel te dan­ken aan mijn nieu­we ploeg­maats”

17-ja­ri­ge nieuw­ko­mer Lo­re Nuy­ens scoor­de bij lei­der Kontich al ne­gen­tien keer

-

De vrou­wen van Kontich zijn in een rot­vaart aan het sei­zoen be­gon­nen. Na vier mat­chen prij­ken ze met het maxi­mum van de pun­ten he­le­maal bo­ven­aan. Geel-rood scoor­de in die vier wed­strij­den ook al 22 keer. Met dank aan de 17-ja­ri­ge aan­winst Lo­re Nuy­ens, die met de twee be­ker­mat­chen mee­ge­re­kend op haar een­tje al aan ne­gen­tien goals zit in zes mat­chen.

De 17-ja­ri­ge Nuy­ens volgt les aan de top­sport­school in Leu­ven en is een van de ve­le nieu­we ge­zich­ten bij Kontich. “In de week zit ik op in­ter­naat”, zegt de voor­ma­li­ge U16 Red Fla­me. “Door al­leen te wo­nen ben ik al heel zelf­stan­dig. Ik be­gon te voet­bal­len bij Lier­se en speel­de de twee vo­ri­ge sei­zoe­nen bij Brasschaat. Ka­rim Di­di, de coach van Kontich, over­tuig­de me in het tus­sen­sei­zoen om de stap naar eer­ste klas­se te zet­ten. Voor­lo­pig

valt die gro­te aan­pas­sing heel goed mee.”

In haar eer­ste of­fi­ci­ë­le match voor Kontich gaf de young­ster al met­een haar vi­si­te­kaart­je af. “In de be­ker­match op Al­ken scoor­de vier keer. Dat was een se­ri­eu­ze op­ste­ker, de trein was met­een ver­trok­ken. On­der­tus­sen zijn we ook in de com­pe­ti­tie pri­ma be­gon­nen met vier zeges op rij.”

Ook in eer­ste klas­se vindt Nuy­ens vlot de weg naar doel. “Dat is voor­al te dan­ken aan de ploeg­maats die het voor­be­rei­den­de werk doen. Door hun in­breng staat mijn per­soon­lij­ke tel­ler in­tus­sen al op ne­gen­tien goals en twee zui­ve­re hat­tricks. Ik maak­te twee goals op KV Me­che­len, vijf te­gen Chastre en vier te­gen Mas­sen­ho­ven en Eva’s Tie­nen. Al­leen te­gen An­der­lecht B scoor­de ik niet, maar het be­lang­rijk­ste was ui­ter­aard dat we ook die be­ker­wed­strijd won­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium