Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het be­houd ver­ze­ke­ren wordt een aarts­moei­lij­ke op­dracht”

Doel­vrouw Nat­ha­lie Da­neels slik­te al 24 goals in vier wed­strij­den

-

Na vier wed­strij­den in eer­ste klas­se ben­ge­len de vrou­wen van Mas­sen­ho­ven nog steeds pun­ten­loos on­der­aan het klas­se­ment. Al­leen Chastre doet even slecht, maar de Waal­se mei­den heb­ben ook nog wel een wed­strijd te­goed. Bo­ven­dien slik­te doel­vrouw Nat­ha­lie Da­neels al 24 te­gen­goals, een ge­mid­del­de van liefst zes te­gen­doel­pun­ten per wed­strijd dus. Niet met­een iets om vro­lijk van te wor­den.

De 28-ja­ri­ge Da­neels staat al heel wat jaar­tjes on­der de lat bij Mas­sen­ho­ven en kent de oor­za­ken van het min­der pres­te­ren van haar ploeg. “In het tus­sen­sei­zoen moesten we niet al­leen een hal­ve ploeg vas­te waar­den ver­van­gen, door de co­ron­a­pan­de­mie stop­ten ook de twee Ne­der­land­se meis­jes die we had­den aan­ge­trok­ken. Daar­door heb­ben we nu geen ech­te flank­speel­sters meer. Los daar­van wis­ten we dat met de­ze erg jon­ge groep so­wie­so een heel moei­lijk sei­zoen zou wor­den. Het is geen ver­ras­sing dat we on­der­aan ben­ge­len.”

Da­neels werkt in een op­vang­cen­trum voor vluch­te­lin­gen en kan het voet­bal re­la­ti­ve­ren.

“Het is niet leuk om we­ke­lijks in een schiet­kraam te staan, maar er zijn veel be­lang­rij­ke­re za­ken in het le­ven. Ik moet me wel el­ke week op­la­den, want ik ben die af­straf­fin­gen niet ge­wend en baal se­ri­eus bij al die te­gen­goals.”

Met Zwe­ve­ze­le, Standard B, Kontich en An­der­lecht B trof Mas­sen­ho­ven al wel en­ke­le ster­ke te­gen­stre­vers. “Die ploe­gen heb­ben meer er­va­ring en ta­lent en straf­ten on­ze fou­ten on­ver­bid­de­lijk af. Al­leen te­gen lei­der Kontich le­ver­den we goed weer­werk. In die match mis­ten we zelfs een straf­schop. In de wed­strij­den te­gen KV Me­che­len, Chastre, Eva’s Tie­nen en Wuust­we­zel zul­len we moe­ten knok­ken. Het be­houd ver­ze­ke­ren wordt aarts­moei­lijk. Als we ons wil­len red­den, zul­len we in die mat­chen pun­ten moe­ten sprok­ke­len. Ook men­taal moe­ten we sterk blij­ven, an­ders vrees ik voor een lang en slo­pend sei­zoen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium