Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wa­ter zui­ve­ren met drij­ven­de plan­ten­ei­lan­den

- LEO DE NIJN

loop. Die gaan we om­do­pen tot wa­ter­rij­ke wei­lan­den, zo­als ze vroe­ger wa­ren. In het En­gels noe­men ze dat wet­lands. Daar wor­den vis­lo­ze en tij­de­lij­ke poe­len aan­ge­legd, wordt de ver­bin­ding ge­maakt met de Vrij­broek­loop en een ide­a­le plaats in­ge­te­kend voor een vo­gel­kijk­hut. We on­der­zoe­ken ook de mo­ge­lijk­heid om op de­ze wei­lan­den, naar het voor­beeld van de Bleu­kens­wei­de in deel­ge­meen­te Leest, men­sen in de win­ter te la­ten schaatsen. Vroe­ger werd op de gro­te vij­ver ge­schaatst, maar ik denk niet dat we dat nog ooit gaan mee­ma­ken. Op de on­die­pe wet­lands kan er vei­lig ge­schaatst wor­den.

Om het wa­ter in de twee hec­ta­re gro­te vij­ver ge­zond en zui­ver te hou­den, gaat de pro­vin­cie bo­ven­op al­le nieu­we oe­ver­be­plan­tin­gen een aan­tal drij­ven­de plan­ten­ei­lan­den aan­bren­gen. Die wor­den op­ge­bouwd met drij­ven­de ko­koks­mat­ten bo­ven­op een ge­re­cy­cleer­de kunst­stof­dra­ger. Daar­op wor­den, per vier­kan­te me­ter, vier tot vijf plan­ten ge­plaatst. De plan­ten­wor­tels groei­en door de mat, waar­door de plant zich snel gaat ver­an­ke­ren.

Jan De Haes

On­der de mat be­we­gen de wor­tels vrij in het wa­ter. Ze ko­men dus nauw in con­tact met het te zui­ve­ren wa­ter dat in het bek­ken staat. Boven wa­ter be­weegt het loof van de plan­ten door de wind. De­ze be­we­ging wordt over­ge­bracht op de vlot­ten­de mat­ten, die er op hun beurt voor zor­gen dat de wor­tels van de plan­ten in het wa­ter be­we­gen. “Dit brengt een soort van pomp­wer­king te­weeg, waar­door het ver­vuil­de wa­ter door de wor­tel­mas­sa stroomt en het te­ge­lijk zui­vert. We be­dra­den de mat­ten zo­dat de een­den de plan­ten­groei niet ver­hin­de­ren”, ver­telt Maar­ten Van­we­se­mael.

Ge­de­pu­teer­de

“We wil­len voor­al in­spe­len op nog méér be­le­ving voor on­ze be­zoe­kers in ons park.”

“Dit is geen sport­vis­vij­ver maar een park­vij­ver met erf­goed­ka­rak­ter. De éch­te kar­per­fa­naat komt hier niet meer aan zijn trek­ken.”

Er zal al­leen plaats zijn voor re­cre­a­tie­ve hen­ge­laars. Wat be­doel je daar­mee?

Van­daag zijn on­ze park­vij­vers po­pu­lair bij kar­per­vis­sers. Wij gaan er zo veel mo­ge­lijk kar­pers af­ha­len. Een klus die we in sa­men­wer­king met de pro­vin­ci­a­le vis­se­rij­com­mis­sie in de zo­mer van vol­gend jaar uit­voe­ren. We zit­ten hier niet al­leen met kar­pers, maar ook met in­va­sie­ve exo­ten, zo­als zon­ne­baar­zen en blauw­band­gron­del. Ook wil­len we de Chi­ne­se wol­hand­krab­ben uit de vij­ver. Zij be­scha­di­gen plan­ten en vissen. Daar­voor plaat­sen we fui­ken. Als de vis er is af­ge­vist, gaan we in no­vem­ber de be­plan­tin­gen aan­bren­gen en in maart 2022 het nieuw vis­be­stand uit­zet­ten, met voor­na­me­lijk voorn, baars en snoek.

De kans be­staat dat er een jaar niet kan ge­vist wor­den?

Na het uit­zet­ten van het nieu­we vis­be­stand in de ge­re­no­veer­de vij­ver, is de vis­po­pu­la­tie even aan ge­wen­ning toe. De kans be­staat dat er een tijd niet mag ge­vist wor­den. Maar la­ten we niet op de za­ken voor­uit­lo­pen. Als we de af­ge­spro­ken ti­ming van de werk­zaam­he­den niet ha­len, wordt al­les nog met een jaar op­ge­scho­ven, om­dat we het slib in de zo­mer moe­ten rui­men. In de win­ter kan dat niet, om­dat het wa­ter in de vij­ver dan te hoog staat.

Blijft vissen in het park in de toe­komst ook gra­tis?

Van­daag is het gra­tis. Mo­ge­lijk blijft dat zo, maar daar be­slist het pro­vin­cie­be­stuur over. Aan con­tro­les en uit­schrij­ven van dag­kaar­ten bij­voor­beeld, hangen al­tijd per­so­neels­kos­ten. Maar ook de mis­sie van de pro­vin­cie voor ons park blijft on­ver­an­derd: voor re­cre­a­tie voor ie­der­een zor­gen, ook voor zij die het min­der goed heb­ben. Die weg blij­ven we be­wan­de­len.

 ?? FO­TO ANTEAGROUP
ANTEAGROUP
FO­TO ?? Toe­komst­beeld van de Gro­te Vij­ver met in het wit de lan­ge vlon­der­brug.
Toe­komst­beeld van het Voor­wa­ter.
FO­TO ANTEAGROUP ANTEAGROUP FO­TO Toe­komst­beeld van de Gro­te Vij­ver met in het wit de lan­ge vlon­der­brug. Toe­komst­beeld van het Voor­wa­ter.
 ?? FO­TO LEO DE NIJN ?? De ge­lief­de brug­ge­tjes over de vaar­ten.
FO­TO LEO DE NIJN De ge­lief­de brug­ge­tjes over de vaar­ten.
 ?? FO­TO LEO DE NIJN ?? Een kar­per­vis­ser toont trots zijn vangst.
FO­TO LEO DE NIJN Een kar­per­vis­ser toont trots zijn vangst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium