Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Slib af­zui­gen

-

Voor het ver­wij­de­ren van het slib wordt de vij­ver niet droog­ge­legd. “Als we dat zou­den doen, dan lo­pen we het ri­si­co dat de grond on­der de boom­wor­tels nog dro­ger komt te staan en be­staat de kans dat we boom­sterf­tes zou­den ver­oor­za­ken. We gaan in den nat­te – zo­als dat heet – het slib rui­men. Een bag­ger­boot zuigt het slib zo veel mo­ge­lijk van de bo­dem”, legt Van­we­se­mael uit. Ook het af­voe­ren van het slib naar ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven zou een zeer du­re ope­ra­tie wor­den. “We leg­gen daar­om in de vij­ver, aan de kant van de wei­lan­den, een dam aan van klei­rij­ke grond waar het af­ge­zo­gen slib ach­ter ge­spo­ten wordt. Daar­in plan­ten we riet en dat zet het slib vast met zijn wor­tels. De stuw­dam van klei maakt af­drij­ven van het slib niet meer mo­ge­lijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium