Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ide­aal voor al­gen

-

Het is al meer dan twin­tig jaar ge­le­den dat het slib uit de vij­vers is ge­ruimd. Op som­mi­ge plaat­sen zijn er sli­bla­gen ge­me­ten van 25 cen­ti­me­ter dik. “Dat komt door blad­af­val, uit­werp­se­len van de een­den, kar­pers en bra­sems. Het vis­voer dat de vis­sers er­in gooi­en, wordt op­ge­ge­ten door de vissen, maar gaat er weer uit. We zit­ten hier met een vij­ver in on­e­ven­wicht. Er zit meer vis dan de plan­ten kun­nen ver­wer­ken. Dat zorgt er ook voor dat al­gen door de­ze voe­dings­stof­fen zich snel ver­me­nig­vul­di­gen. Wan­neer we heel war­me da­gen krij­gen, vormt zich een brui­ne en blau­we smur­rie. Dan wordt het ge­vaar­lijk. Het heeft de­ze zo­mer kant­je boord ge­weest of we had­den het vissen zelfs moe­ten stop­zet­ten. Dat is ge­luk­kig niet ge­beurd”, geeft ge­de­pu­teer­de De Haes mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium