Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De lan­ge wacht­rij­en wa­ren voor nie­mand leuk”

Be­ken­de elek­tri­ci­teits­zaak Paul De Meut­ter sluit win­kel voor par­ti­cu­lie­ren

- KRI­S­TOF VAN ROMPAEY

Elek­tri­ci­teits­spe­ci­a­list Paul De Meut­ter uit Heist-op-den-Berg ont­vangt sinds de­ze week geen par­ti­cu­lie­re klan­ten meer in de be­ken­de zaak in het In­du­strie­park. De fo­cus komt voort­aan te lig­gen op het on­li­ne aan­bod van dm­lights, een van de oud­ste web­win­kels van ons land die nog be­staan. Pro­fes­si­o­nals uit de bouw­sec­tor kun­nen nog wel in de fy­sie­ke win­kel in het In­du­strie­park te­recht, die ze om­doop­ten tot dm­lights Pro Cen­ter.

De win­kel van Paul De Meut­ter en dm­lights in het Heist­se In­du­strie­park trok tot vo­ri­ge week een di­ver­se mix van pro­fes­si­o­ne­le en par­ti­cu­lie­re klan­ten. Om­dat ie­der zijn spe­ci­fie­ke vra­gen heeft, leid­de dat vaak tot erg lan­ge wacht­rij­en. “Dat was voor nie­mand leuk”, zegt team­lei­der mar­ke­ting Ste­ven Ro­ziers.

“Op zoek naar een ma­nier om on­ze ser­vi­ce te ver­be­te­ren, stel­den we vast dat we on­ze par­ti­cu­lie­re klan­ten pri­ma on­li­ne kun­nen voort­hel­pen. De 25 me­de­wer­kers van on­ze klan­ten­dienst kun­nen het groot­ste deel van hun vra­gen uit­ste­kend be­ant­woor­den. Voor de meer com­plexe vra­gen heb­ben we en­ke­le er­va­ren elek­tri­ciens en licht­ad­vi­seurs op on­ze klan­ten­dienst zit­ten. In het Pro Cen­ter wer­ken we uit­slui­tend met er­va­ren col­le­ga’s met een uit­ge­brei­de ken­nis van elek­tri­ci­teit en ver­lich­ting.”

Per­soon­lij­ke co­de

Door de win­kel te slui­ten voor par­ti­cu­lie­ren, hoe­ven pro­fes­si­o­ne­le klan­ten voort­aan dus niet meer aan te schui­ven als ze bij­voor­beeld on­der­weg zijn naar een werf. Lo­ka­le klan­ten kun­nen hun on­li­ne be­stel­lin­gen nog steeds af­ha­len in een be­vei­lig­de pak­ket­kluis die opent met een per­soon­lij­ke co­de, zo­wel na de kan­toor­uren

Team­lei­der mar­ke­ting Ste­ven Ro­ziers bij de win­kel van dm­lights in het In­du­strie­park. Vol­gend jaar wordt er een show­room van ge­maakt.

Ste­ven Ro­ziers

als in het week­end. Bin­nen­kort opent er zelfs een gro­te­re kluis om meer klan­ten op de­ze ma­nier te kun­nen be­die­nen. “Tij­dens de lock­down maak­ten we al een pe­ri­o­de mee zon­der win­kel”, zegt Ro­ziers. “We had­den dus al een re­de­lijk goed idee van wat een slui­ting zou be­te­ke­nen.

De be­slis­sing brengt op per­so­neels­vlak geen su­per­gro­te ver­an­de­rin­gen mee. Voor een paar men­sen krijgt hun job wel een nieu­we in­vul­ling.”

On­li­ne pi­o­nier

Stich­ter Paul De Meut­ter be­gon in 1979 met de zaak in zijn ga­ra­ge in Hal­laar (Heist-op-den-Berg). Tien jaar la­ter ver­huis­de hij naar een nieuw com­plex in het Heist­se In­du­strie­park, de plek waar nu de win­kel voor par­ti­cu­lie­ren sluit. “In de ja­ren ne­gen­tig stap­te zoon Jef mee in de zaak”, legt Ro­ziers uit. “In 2004 be­gon hij zich te fo­cus­sen op de on­li­ne ver­koop van ver­lich­ting met dm­lights. Lo­kaal den­ken men­sen nog al­tijd aan Paul De Meut­ter, maar wei­ni­gen we­ten dat dm­lights in­tus­sen een we­reld­spe­ler is ge­wor­den op dat vlak. De web­win­kel is zelfs een

van de oud­ste nog draai­en­de web­shops in ons land. Aan­ge­zien we op die ma­nier al ja­ren ser­vi­ce bie­den aan klan­ten over heel de we­reld, heb­ben we er het vol­ste ver­trou­wen in dat het ook lo­kaal zal luk­ken.”

Het be­drijf stelt te­gen­woor­dig on­ge­veer hon­derd me­de­wer­kers te­werk. We­gens plaats­ge­brek ver­huis­den de ma­ga­zij­nen en de bu­re­len een paar jaar ge­le­den al naar een pand aan de over­kant van de straat. “De be­doe­ling is om de hui­di­ge win­kel vol­le­dig te slui­ten en er een show­room voor ver­lich­ting van te ma­ken”, geeft Ro­ziers nog mee. “Dat staat op de plan­ning voor vol­gend jaar. Het Pro Cen­ter ver­huist dan mee naar de over­kant.”

Team­lei­der mar­ke­ting dm­lights

“Lo­kaal we­ten wei­nig men­sen het, maar dm­lights is in­tus­sen een spe­ler op we­reld­vlak.”

www.dm­lights.be

 ?? FO­TO KRI­S­TOF VAN ROMPAEY ??
FO­TO KRI­S­TOF VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium