Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Man mept vrien­din barst in haar neus

-

Arthur T., een Ar­me­ni­ër uit Lier, hangt een voor­waar­de­lij­ke straf van een jaar boven het hoofd voor een driest ge­val van part­ner­ge­weld. Hij sloeg meer­maals op zijn vrien­din, die er op haar beurt een barst in de neus op na­hield.

Eind au­gus­tus alar­meer­de een au­to­mo­bi­list de po­li­tie om­dat hij ge­zien had hoe een be­stuur­der een vrouw had ge­sla­gen op de Ber­laar­se­steen­weg in Lier. “De ge­tui­ge had ge­zien hoe de chauf­feur was uit­ge­stapt en naar de kant van de pas­sa­gier was ge­lo­pen om heel krach­tig op de vrouw te slaan. Na­dien ver­trok hij met gie­ren­de ban­den, ach­ter­na­ge­ze­ten door de ge­tui­ge. Die zag hoe de be­stuur­der al rij­dend op de pas­sa­gier bleef slaan”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens.

Kor­te tijd la­ter trof de po­li­tie wa­gen van Arthur T. en diens (ex-) part­ner aan en merk­te dat de vrouw ge­wond was aan de neus. Eerst ont­ken­de T. dat hij de vrouw had ge­sla­gen, maar uit­ein­de­lijk gaf hij dat tij­dens zijn ver­hoor bij de on­der­zoeks­rech­ter wel toe. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie werd er ge­poogd om het slacht­of­fer te be­ïn­vloe­den om geen ver­kla­rin­gen af te leg­gen. Uit het on­der­zoek bleek dat er ook al eer­de­re fei­ten wa­ren. “Het slacht­of­fer werd daar­bij zelfs bij de keel ge­gre­pen en door de man van haar vrij­heid be­roofd”, klonk het. “Dat pro­ces-ver­baal is bij dit dos­sier ge­voegd.”

Vreem­de­lin­gen­sta­tuut

“Mijn cli­ënt geeft de fei­ten toe: die van au­gus­tus en die van vo­rig jaar”, re­a­geer­de ad­vo­caat Sen­ne Meeus. “Mijn cli­ënt zit in een pro­ce­du­re om­trent zijn vreem­de­lin­gen­sta­tuut. Hij be­seft als geen an­der dat een ver­oor­de­ling in de­ze zaak zijn pro­ce­du­re geen goed doet. De man heeft spijt en ik ben er­van over­tuigd dat een pro­ba­tie­straf, met een bij­ho­ren­de cur­sus agres­sie­be­heer­sing, voor hem de bes­te oplos­sing is.”

Rech­ter Su­zy Van­hoon­ac­ker velt een von­nis op 18 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium