Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ver­e­ni­gin­gen ver­de­len steun­fonds van 530.000 eu­ro

-

Het lo­kaal be­stuur van PuursSint-Amands gaat de ver­e­ni­gin­gen en de pa­ro­chie­za­len een fik­se duw in de rug ge­ven in dit voor hen fi­nan­ci­eel dra­ma­tisch co­ro­na­jaar. Dat komt uit een pot van 530.000 eu­ro die be­staat uit de jaar­lijk­se wer­kings­toe­la­ge en nood­sub­si­dies van de Vlaam­se over­heid. Zo krij­gen de ver­e­ni­gin­gen au­to­ma­tisch en zon­der aan­vraag de­zelf­de sub­si­dies als in 2019 en daar­bo­ven­op nog eens 150% ex­tra. Voor de uit­ba­ters van pa­ro­chie­za­len wordt 40.000 eu­ro vrij­ge­maakt. “Want pa­ro­chie­za­len en dorps­hui­zen spe­len een be­lang­rij­ke rol. Ook zij wor­den ge­con­fron­teerd met een berg kos­ten én wei­nig of geen in­kom­sten”, klinkt het bij de vier be­voeg­de sche­pe­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium