Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Die­veg­gen ko­men ‘shop­pen’ en slaan in ze­ven win­kels toe

Recht­bank be­veelt on­der­zoek om meer in­zicht te krij­gen in le­ven van een van de be­klaag­den

- THEO DERKINDERE­N

Twee vrou­wen uit Temse ston­den in Me­che­len voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank voor een re­sem win­kel­dief­stal­len in Bornem in mei van vo­rig jaar. Toen sloe­gen ze in ze­ven win­kels toe. Uit­ein­de­lijk wer­den ze ge­vat om­dat een win­kel­be­dien­de hen her­ken­de van een vo­ri­ge dief­stal.

Op 23 mei van vo­rig jaar zak­ten De­ni­se B. en Cindy F. uit Temse af naar het Bor­nem­se win­kel­cen­trum. In ver­schei­de­ne win­kels pleeg­den ze dief­stal­len, maar ze lie­pen uit­ein­de­lijk te­gen de lamp in het voor­ma­li­ge Si­ës­ta op de Rijks­weg. “Een win­kel­be­dien­de her­ken­de de vrou­wen van een vo­ri­ge dief­stal. Ook de vrou­wen zelf voel­den zich niet zo op hun ge­mak en vroe­gen bij het bin­nen­gaan aan el­kaar zelfs of de win­ke­lier­ster hen nog van de vo­ri­ge keer zou her­ken­nen”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens.

Schoe­nen on­der au­to

“Toen ze bui­ten kwa­men, wer­den ze door de po­li­tie te­gen­ge­hou­den. On­der een au­to wer­den drie paar schoe­nen te­rug­ge­von­den. De vrou­wen pro­beer­den de in­spec­teurs wijs te ma­ken dat ze al lif­tend in Bornem wa­ren ge­raakt, maar toen bleek dat Cindy F. een sleu­tel op zak had. Haar wa­gen werd iets ver­der aan­ge­trof­fen en

De Boom­straat in Bornem, waar de twee in mei vo­rig jaar in ze­ven win­kels kon­den toe­slaan.

daar­in wer­den nog tal van an­de­re ge­sto­len spul­len te­rug­ge­von­den.” Het ging om sport- en kin­der­schoe­nen, T-shirts, kleed­jes, broe­ken, zon­ne­bril­len, ju­we­len en arm­ban­den. Za­ken die ze al­le­maal eer­der op de dag had­den ge­sto­len in de Boom­straat in Bornem. Dat was het ge­val bij

Bel&Bo, Kim, Clo­se-up, Kruid­vat, Tan­tan en Je­ba.

Win­ke­liers za­gen hoe F. en B. gro­te shop­ping­tas­sen bij zich had­den en dach­ten dat de twee vrou­wen een dag­je aan het win­ke­len wa­ren. Tot de ene na de an­de­re han­de­laar vast­stel­de dat er spul­len ont­vreemd wa­ren.

Lie­se­lot­te Claes­sens

Open­baar aan­kla­ger

“Een win­kel­be­dien­de her­ken­de de vrou­wen van een vo­ri­ge dief­stal.”

De­ni­se B. liet ver­stek gaan voor het pro­ces, F. was wel aan­we­zig. “Het wa­ter stond mijn cli­ën­te aan de lip­pen. Ze had de da­gen voor de dief­stal­len weer meer­de­re re­ke­nin­gen bin­nen­ge­kre­gen”, zei ad­vo­ca­te Ju­lie Ne­rin­ckx. “Me­vrouw F. pro­beert haar le­ven weer in goe­de ba­nen te lei­den met de be­perk­te mid­de­len die ze heeft. Ze heeft uit de­ze zaak ze­ker haar les­sen ge­trok­ken. Het was ook zwaar om de fei­ten op te biech­ten aan haar tie­ner­doch­ter.”

De ad­vo­ca­te van F. vroeg een straf­op­schor­ting, het Open­baar Mi­nis­te­rie vroeg cel­straf­fen van zes tot acht maan­den. Rech­ter Su­zy Van­hoon­ac­ker oor­deel­de woens­dag dat er eerst een maat­schap­pe­lijk on­der­zoek moet wor­den uit­ge­voerd bij Cindy F. om na te gaan hoe de vrouw haar da­gen door­brengt. Pas be­gin vol­gend jaar wordt dan een straf uit­ge­spro­ken.

 ?? FO­TO JO­RIS HERREGODS ??
FO­TO JO­RIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium