Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We zijn al­le­maal zeer aan­ge­sla­gen door het tra­gi­sche ongeval”

Fiets­ster (27) die on­der be­ton­mixer te­recht­kwam en over­leed was vijf maan­den zwan­ger

- BERT FOUBERT

De (Turk­se) ge­meen­schap in Sint-Ni­k­laas rouwt om de dood van Kübra Gön­çü Tun­cel (27). De jon­ge moe­der kwam dins­dag met haar fiets on­der een be­ton­mixer te­recht aan een over­steek­plaats in de Gui­de Ge­zel­lel­aan. Ze over­leed ter plaat­se. Bo­ven­dien was ze vijf maan­den zwan­ger van haar twee­de kind­je. Donderdag gaat er een her­den­king met bloe­men­hul­de door aan de plaats waar ze werd aan­ge­re­den.

De dood van de 27-ja­ri­ge moe­der Kübra zin­dert een dag la­ter nog steeds na in de stad. De vrouw was dins­dag­och­tend kort na 9u met haar fiets vlak bij huis on­der­weg, toen ze ter hoogte van het kruis­punt van de Gui­de Ge­zel­lel­aan met de Ple­zant­straat de rij­baan over­stak aan het ze­bra­pad met ver­keers­lich­ten. Daar werd ze niet of te laat op­ge­merkt door de chauf­feur van een be­ton­mixer. Kübra kwam on­der de wie­len van de truck te­recht en over­leed ter plaat­se. De pre­cie­ze om­stan­dig­he­den van het

Kübra Gön­çü Tun­cel (27, fo­to rechts) kwam om het le­ven toen ze werd aan­ge­re­den door een be­ton­mixer.

ongeval zijn voor­lo­pig nog niet dui­de­lijk. Een ver­keers­des­kun­di­ge van het par­ket Oost-Vlaan­de­ren is een on­der­zoek ge­start. De 42-ja­ri­ge vracht­wa­gen­be­stuur­der, die reed voor een fir­ma uit Stekene, was in

shock.

Kübra Gön­çü Tun­cel laat haar echt­ge­noot en een kind van twee jaar ach­ter. Ze was af­kom­stig uit Öz­bu­run, een dorp­je in het wes­ten van Tur­kije. Zo­wel daar als in SintNi­k­laas

is de ver­sla­gen­heid bij fa­mi­lie en vrien­den groot.

Zwart punt

On­der­tus­sen heeft fiet­sers­be­we­ging Cri­ti­cal Mass ook aan­ge­kon­digd om donderdag een bloe­men­hul­de en een wa­ke te zul­len hou­den aan de plaats waar de jon­ge moe­der ver­on­ge­luk­te. “We zijn al­le­maal zeer aan­ge­sla­gen door het tra­gi­sche ongeval”, klinkt het. “Het is een bij­zon­der tries­te ge­beur­te­nis die ons enorm heeft ge­raakt. De zo­veel­ste zwar­te dag en een zwart punt er­bij voor de fiet­sers in de stad. De weg­be­heer­der heeft het nog steeds niet be­gre­pen hoe jon­ge fiet­sers be­schermd moe­ten wor­den in het ver­keer. Langs de­ze weg wil­len we de fa­mi­lie en vrien­den van het slacht­of­fer en ook de chauf­feur van de be­ton­mixer veel sterk­te toe­wen­sen. Donderdag om 19u hou­den we een bloe­men­hul­de aan de over­steek­plaats op het kruis­punt van de Ple­zant­straat met de Gui­do Ge­zel­lel­aan. We zul­len er al­le fiets­slacht­of­fers her­den­ken, maar ook het stads­be­stuur om maat­re­ge­len vra­gen om de stad fiets­vei­li­ger te ma­ken. Er ge­beu­ren nog te veel on­ge­luk­ken in Sint-Ni­k­laas waar­bij fiet­sers be­trok­ken zijn.”

 ?? FO­TO BFS EN IF ??
FO­TO BFS EN IF
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium