Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wordt Kim De Gel­der toch ge­ïn­ter­neerd?

-

De ka­mer voor de be­scher­ming van de maat­schap­pij (KBM) be­slist op 30 ok­to­ber of Kim De Gel­der, de ver­ant­woor­de­lij­ke voor de steek­par­tij in het kin­der­dag­ver­blijf Fa­bel­tjes­land in Den­der­mon­de, als ge­ïn­ter­neer­de over­ge­plaatst wordt van Merks­plas naar een Fo­ren­sisch Psy­chi­a­trisch Cen­tra (FPC). Het Gent­se hof van assisen ver­oor­deel­de De Gel­der tot le­vens­lang voor vier moor­den en 25 moord­po­gin­gen. De Gel­der ging vol­gens zijn ad­vo­caat Jaak Haen­t­jens na de ver­oor­de­ling ver­der ach­ter­uit en hij ver­huis­de en­ke­le ke­ren van ge­van­ge­nis. De KBM be­slis­te in 2019 om De Gel­der te in­ter­ne­ren en la­ter om hem te plaat­sen in Merks­plas. De ge­van­ge­nis­di­rec­tie daar gaf een po­si­tief ad­vies om naar een FPC te ver­hui­zen, en het is daar­over dat de KBM op 30 ok­to­ber zal be­slis­sen. Vol­gens Haen­t­jens is De Gel­der be­reid om zich te la­ten be­han­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium