Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ant­werp­se de­sig­ner wint pres­ti­gi­eu­ze award

Xa­vier Se­gers geeft met in­ter­ac­tie­ve in­stal­la­tie in Wa­les 4.000 in­zen­din­gen het na­kij­ken.

- GREG VAN ROOSBROECK

“Ein­de­lijk dat im­pos­ter syn­dro­me van me af­ge­schud.” Antwerpena­ar Xa­vier Se­gers is maar wat blij met de World Il­lu­stra­ti­on Award die hij heeft ge­won­nen. De de­sig­ner met roots op Lin­ker­oe­ver mocht een kunst­werk cre­ë­ren voor de Welsh Na­ti­o­nal Ope­ra. Met dat ont­werp geeft hij vier­dui­zend in­schrij­vin­gen uit 79 ver­schil­len­de lan­den het na­kij­ken.

Ach­ter de bu­reau­ta­fel van zijn wo­ning in de Lon­den­se wijk Tot­ten­ham. Op wan­del­af­stand van het na­gel­nieu­we voet­bal­sta­di­on van En­gel­se eer­ste­klas­ser Tot­ten­ham Hot­spur FC. En met zijn twee kat­ten Ve­nus en Van­jie als meest nieuws­gie­ri­ge toe­schou­wers. Zo kreeg Xa­vier Se­gers (35) of­fi­ci­eel te ho­ren dat hij een World Il­lu­stra­ti­on Award ge­won­nen had. On­li­ne dus. Want je-weet-wel­wat had ook de plech­ti­ge uit­rei­king an­nex fees­te­lijk­he­den in het ele­gan­te So­mer­set Hou­se ge­an­nu­leerd. Toch was de Antwerpena­ar geen grein­tje min­der ge­luk­kig met de winst. “Ik voel me op­nieuw wat meer il­lu­stra­tor”, laat hij te­le­fo­nisch we­ten van­uit de Brit­se hoofd­stad. “Mis­schien heb ik ein­de­lijk dat im­pos­ter syn­dro­me (psy­cho­lo­gi­sche term om men­sen te be­schrij­ven die niet in staat zijn om hun ei­gen pres­ta­ties te er­ken­nen, red.) van me af­ge­schud.”

Aug­men­ted re­a­li­ty

De World Il­lu­stra­ti­on Awards wor­den uit­ge­reikt door de Brit­se As­so­ci­a­ti­on of Il­lu­stra­ti­on en de Ame­ri­kaan­se Di­rec­to­ry of Il­lu­stra­ti­on. Ze zijn de re­fe­ren­tie voor ie­der­een die pro­fes­si­o­neel be­zig is met il­lu­stre­ren. De Awards be­lo­nen al 45 jaar de meest in­spi­re­ren­de te­ke­nin­gen van over de he­le we­reld. Voor de­ze edi­tie schre­ven meer dan vier­dui­zend kan­di­da­ten uit 79 ver­schil­len­de lan­den zich in. Xa­vier Se­gers was de bes­te in Si­te Spe­ci­fic, een ca­te­go­rie voor il­lu­stra­ties die ruim­tes moe­ten op­luis­te­ren en ver­fraai­en. De Antwerpena­ar ze­ge­vier­de met een in­ter­ac­tie­ve in­stal­la­tie voor de Welsh Na­ti­o­nal Ope­ra. Daar­voor ba­seer­de hij zich op de ope­ra A Cun­ning Litt­le Vixen van de Ts­je­chi­sche com­po­nist Le­oš Janá­cek. Be­zoe­kers moe­ten met een smartpho­ne on­der vijf door Se­gers uit­ge­te­ken­de hou­ten bo­gen wan­de­len. Met be­hulp van aug­men­ted re­a­li­ty (het toe­voe­gen van vir­tu­e­le ele­men­ten aan een beeld, red.) ko­men de il­lu­stra­ties van de Antwerpena­ar tot le­ven.

Het werk ging vo­rig jaar al in pre­mi­è­re in de Wa­les Mil­len­ni­um Cen­tre in Car­diff en moest twee jaar lang ver­schil­len­de cul­tu­re­le in­stel­lin­gen op­luis­te­ren. Het was ook de be­doe­ling om het naar de We­reld­ten­toon­stel­ling 2020 te stu­ren in Du­bai, in de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten. Tot het co­ro­na­vi­rus ook dat idee in de vuil­nis­bak de­po­neer­de.

Toch wordt 2020 zo stil­aan een suc­ces­ver­haal voor Se­gers. Eer­der dit jaar mocht hij het cam­pag­ne­beeld ont­wer­pen van de BAFTA’s, de Brit­se ver­sie van de Os­cars. Van­daag doen gro­te re­cla­me­bu­reaus en be­ken­de mer­ken, zo­als Nes­pres­so, Bri­tish Te­le­com en HSBC, steeds va­ker een be­roep op zijn te­ken­stijl. Bij­na was Xa­vier Se­gers iets he­le­maal an­ders ge­wor­den. Maar na twee stu­die­ja­ren cri­mi­no­lo­gie in Leu­ven had

Xa­vier Se­gers

Xa­vier Se­gers wint met een in­ter­ac­tie­ve in­stal­la­tie die hij uit­dacht voor de Welsh Na­ti­o­nal Ope­ra. hij het ge­had. “Ik werk­te in een win­kel in de Ant­werp­se Kam­men­straat toen de vrien­din van de ma­na­ger een port­fo­lio bo­ven­haal­de met te­ke­nin­gen. Ik vond ze zo mooi dat ik me heb in­ge­schre­ven aan Sint Lu­cas in Ant­wer­pen. Ik wil­de al lan­ger de meer ar­tis­tie­ke weg in­slaan. Maar mijn om­ge­ving zei al­tijd: met din­gen cre­ë­ren, valt niks te ver­die­nen. Van­daag weet ik dat je pas­sie niet kunt lam­leg­gen.”

Papoea-Nieuw-Gui­nea

De il­lu­stra­tor ali­as de­sig­ner haalt zijn in­spi­ra­tie voor­al uit de na­tuur. “De kleu­ren­com­bi­na­ties, struc­tu­re­ren en pa­tro­nen van plan­ten en in­sec­ten zijn ein­de­loos. Mijn ou­ders reis­den ook veel (Se­gers’ va­der was in­ter­na­ti­o­naal pro­ject ma­na­ger voor te­le­foon­on­der­ne­ming Bell, red.). Daar­door ben ik op­ge­groeid in een half et­no­gra­fisch mu­se­um. In ons huis ston­den Ja­pan­se ka­mer­scher­men, op­ge­zet­te bees­ten en beeld­jes uit Papoea-Nieuw-Gui­nea. Ook dat heeft in­vloed ge­had.” Xa­vier Se­gers woont nu zes jaar in Lon­den na­dat hij er, tij­dens va­kan­tie op een Ko­re­aans ei­land, een job aan­ge­bo­den kreeg. Wie dich­ter bij huis nog een ech­te Xa­vier Se­gers wil zien, moet naar de Ant­werp­se ho­re­ca­za­ken Bar Pal­mier, The Dir­ty Rab­bit en L’epi­ce­rie du Cir­que.

De man zelf is in­tus­sen al­weer be­zig met een vol­gend pro­ject. Want over een half­jaar moet een nieuw kuur­oord ope­nen in Do­ha, met een vleug­je Se­gers bij. “Ik moet een paar ruim­tes in­kle­den, ge­ba­seerd op de be­han­de­lin­gen die ze doen. Zul­ke uit­da­gin­gen du­wen me uit mijn com­fort­zo­ne en ge­ven me nieu­we in­zich­ten. En dat leidt tot nieu­we en boei­en­de re­sul­ta­ten.”

De­sig­ner

“Mijn om­ge­ving zei al­tijd: met din­gen cre­ë­ren, valt niks te ver­die­nen. Van­daag weet ik dat je pas­sie niet kunt lam­leg­gen.”

htt­ps://xa­vier­se­gers.com/

 ?? FO­TO RR ?? De in­stal­la­tie van Xa­vier be­staat uit vijf bo­gen met sier­lij­ke te­ke­nin­gen. Via de smartpho­ne en aug­men­ted
re­a­li­ty ko­men de il­lu­stra­ties tot le­ven.
FO­TO RR De in­stal­la­tie van Xa­vier be­staat uit vijf bo­gen met sier­lij­ke te­ke­nin­gen. Via de smartpho­ne en aug­men­ted re­a­li­ty ko­men de il­lu­stra­ties tot le­ven.
 ?? FO­TO RR ??
FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium