Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Du­troux vraagt geen ver­vroeg­de vrij­la­ting meer

-

Bru­no Day­ez, een van de ad­vo­ca­ten van Marc Du­troux, gaat voor­lo­pig geen voor­waar­de­lij­ke in­vrij­heid­stel­ling meer vra­gen voor zijn cli­ënt. Aan­lei­ding van die be­slis­sing is het ver­nie­ti­gen­de psy­chi­a­tri­sche rap­port over Du­troux dat werd op­ge­maakt naar aan­lei­ding van zijn ver­zoek om ver­vroegd vrij te ko­men. Daar­in staat dat hij nog steeds een hoog ri­si­co op re­ci­di­ve vormt en kan hij nog steeds om­schre­ven wor­den als een psy­cho­paat, om­dat hij geen spijt en em­pa­thie toont. De con­clu­sie van het rap­port is dat Du­troux nog steeds een ge­vaar is voor de sa­men­le­ving.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium