Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Als hij de­ze ver­kie­zin­gen ver­liest kan en zal Trump in 2024 op­nieuw op­ko­men”

-

Als hij vol­gen­de maand de ver­kie­zin­gen zou ver­lie­zen, dan be­te­kent dat niet dat Do­nald Trump nooit meer een gooi mag doen naar het pre­si­dent­schap. Maar het aan­tal ambts­ter­mij­nen is wel be­perkt tot twee. Het 22ste amen­de­ment in de Ame­ri­kaan­se grond­wet ver­biedt dat ie­mand die twee­maal tot pre­si­dent is ge­ko­zen, op­nieuw wordt ge­ko­zen.

Een pre­si­dent die na zijn eer­ste ter­mijn niet her­ver­ko­zen wordt, kan daar­na dus pro­bleem­loos op­ko­men. Pak­weg Jim­my Car­ter, met zijn 96 jaar de oud­ste nog le­ven­de pre­si­dent, zou kun­nen be­slis­sen om nog eens op te ko­men. Hij dien­de im­mers maar één ter­mijn – van 1976 tot 1980 – om­dat ene Ro­nald Re­a­gan zich in 1980 po­pu­lair­der toon­de.

Ook Trump zou op­nieuw mo­gen op­ko­men en vol­gens zijn ge­we­zen hoofd­ad­vi­seur Ste­ve Ban­non is het ze­ker dat hij dat zou doen. “Als de ver­kie­zing van hem ge­sto­len wordt of Joe Bi­den om een of an­de­re re­den toch weet te win­nen, zal Trump op­nieuw kan­di­daat zijn in 2024. Het zal ze­ker niet zijn eind­punt zijn”, zei Ban­non in een in­ter­view met The Au­stra­li­an.

Eén voor­gan­ger

In het vol­gens ken­ners wei­nig waar­schijn­lij­ke sce­na­rio dat Trump na een ver­lies in 2020 toch op­nieuw ver­ko­zen wordt in 2024, zou hij de twee­de pre­si­dent zijn die daar­in slaagt.

Al­leen Grover Cle­ve­land, de 22ste en 24ste pre­si­dent van de VS, deed het hem voor. Die dien­de van 1884 tot 1888 en van 1892 tot 1896. In 1892 kwam hij op en won hij van pre­si­dent Ben­ja­min Har­ri­son, de man die hem vier jaar eer­der nog ver­sla­gen had.

 ?? FO­TO AFP ??
FO­TO AFP
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium