Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bik­ke­len over geld van Eu­ro­pe­se melk­koe

Mi­nis­ters Cre­vits en De­mir vul­len sub­si­dies voor Vlaam­se boe­ren an­ders in

- FARID EL MABROUK

Uit de Eu­ro­pe­se geld­pot­ten stro­men er straks iets min­der sub­si­dies voor de boe­ren. En die moe­ten daar­voor ook meer re­ke­ning hou­den met het mi­li­eu. Maar wat dat con­creet in­houdt, daar­over moe­ten Vlaams Land­bouw­mi­nis­ter Hil­de Cre­vits (CD&V) en haar N-VA col­le­ga op Mi­li­eu Zu­hal De­mir nog een flink rob­ber­tje uit­vech­ten. Vol­gens De­mir moet de lat in elk ge­val een stuk ho­ger.

Maar liefst 365 mil­jard be­steedt Eu­ro­pa aan land­bouw tus­sen 2021 en 2027, iets min­der dan nu het ge­val is. Maar het blijft wel ver­uit het groot­ste bud­get van de EU. Bel­gië krijgt uit die geld­pot 4,1 mil­jard, te ver­de­len over Vlaan­de­ren en Wal­lo­nië.

De Eu­ro­pe­se Raad en het Eu­ro­pees Par­le­ment moe­ten het on­der­ling nog eens ra­ken over het zo­ge­naamd Ge­meen­schap­pe­lijk Land­bouw­be­leid, maar nu al is dui­de­lijk dat land­bou­wers een deel van de sub­si­dies – de mi­nis­ters zeg­gen 20%, het Par­le­ment 30% – maar krij­gen als ze ook in­span­nin­gen le­ve­ren voor het mi­li­eu.

Ook nu moe­ten boe­ren zich al hou­den aan mi­li­eu­voor­schrif­ten, maar er moet meer ge­beu­ren. Ze­ker met de bij­zon­der am­bi­ti­eu­ze Eu­ro­pe­se kli­maat­doel­stel­lin­gen – een da­ling van de CO2-uit­stoot met 55% te­gen 2030.

Maar net het Eu­ro­pa dat van de

Mi­li­eu­mi­nis­ter Zu­hal De­mir vindt dat het ak­koord nog te veel ge­richt is op de gro­te in­du­stri­ë­le spe­lers in de sec­tor.

Gr­een Deal zijn stok­paard­je heeft ge­maakt, komt met een flets sma­kend land­bouw­ak­koord op de prop­pen, meent Mi­li­eu­mi­nis­ter Zu­hal De­mir. Zij is het eens met de kri­tiek van de mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties en ex­per­ten dat het ak­koord nog al­tijd te veel ge­richt is op de gro­te in­du­stri­ë­le spe­lers in de sec­tor. Hoe gro­ter het land­bouw­be­drijf, hoe meer sub­si­dies.

Wat de land­bou­wers moe­ten doen, mo­gen de lid­sta­ten zelf in­vul­len, Vlaan­de­ren dus ook. Land­bouw­mi­nis­ter Hil­de Cre­vits en Zu­hal De­mir

moe­ten sa­men een stra­te­gisch plan uit­wer­ken dat ze dan aan Eu­ro­pa moe­ten voor­leg­gen.

Tus­sen die twee zou het wel eens kun­nen clas­hen. Cre­vits pleit voor een goed even­wicht tus­sen mi­li­eu en eco­no­mie. Het moet al­le­maal duur­za­mer, maar het moet ook nog ren­da­bel zijn, vindt ze. De­mir pleit dan weer voor een klei­ne­re land­bouw en vindt dat de sec­tor meer moet doen, an­ders haalt Vlaan­de­ren de Eu­ro­pe­se doel­stel­lin­gen ge­woon niet.

 ?? FO­TO FG ??
FO­TO FG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium