Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Spaan­se art­sen uit de kle­ren

-

Spaan­se dok­ters zijn in Bar­cel­o­na uit de kle­ren ge­gaan als pro­test te­gen de bar­re om­stan­dig­he­den waar­in ze moe­ten wer­ken. Het co­ro­na­vi­rus neemt in Span­je, net als in de rest van Eu­ro­pa, sterk toe en dat heeft een gro­te im­pact op de zie­ken­hui­zen en hun per­so­neel. De dok­ters pro­tes­te­ren te­gen een ge­brek aan rust en be­ge­lei­ding en de la­ge sa­la­ris­sen. Het uit de kle­ren gaan, sym­bo­li­seert het ge­brek aan be­scher­ming die ze krij­gen.

De pan­de­mie dwong veel jon­ge dok­ters in op­lei­ding om hun spe­ci­a­li­sa­tie stop te zet­ten om de strijd te­gen Co­vid-19 aan de front­li­nie te voe­ren. Een ver­ant­woor­de­lijk­heid waar ve­len zich niet klaar voor voel­den. “We run­den de in­ten­sie­ve zorg op een be­paald mo­ment met ons twee, te­gen een sa­la­ris van zes eu­ro per uur, bru­to”, ge­tuigt een jon­ge dok­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium