Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vind jij dat de rust­hui­zen weer op slot moe­ten?

Van le­vens­be­lang

Be­zoek is, hoe be­perkt ook, van le­vens­be­lang. Geen be­zoek krij­gen, is er­ger dan ster­ven. Men­sen zijn geen meu­bels die men aan de kant of bij het huis­vuil zet. IRMA DE HERT, SCHIL­DE

Zwaar di­lem­ma

Een zeer zwaar di­lem­ma. Mijn nicht­je werkt in een woon­zorg­cen­trum. De ver­zor­gers doen er hun ui­ter­ste best om de oud­jes hun ver­blijf zo aan­ge­naam mo­ge­lijk te ma­ken, maar ze mer­ken wel dat zij hun so­ci­a­le con­tac­ten erg mis­sen. Mis­schien kun­nen ze nog stren­ge­re maat­re­ge­len ne­men voor de be­zoe­kers, zo­dat de vei­lig­heid ge­waar­borgd kan wor­den. Dit hangt dan ook af van de ver­ant­woor­de­lijk­heids­zin van de be­zoe­kers. Het zou niet de eer­ste keer zijn dat het een laat­ste be­zoek was, al­le voor­zorgs­maat­re­ge­len ten spijt.

SER­GE VAN BOSCH, STABROEK

Zo snel mo­ge­lijk

Ze­ker, en liefst zo snel mo­ge­lijk. An­ders mo­gen ze de po­li­ti­ci aan­kla­gen voor moord.

LUC HEYLEN,

Vrij­heid

HERENTALS

Ook men­sen in woon­zorg­cen­tra heb­ben recht op een mens­waar­dig le­ven en de no­di­ge vrij­heid. Na ja­ren de­ze sec­tor ka­pot te be­spa­ren, waar­door men­sen vaak al niet krij­gen wat goed voor hen is, heeft de­ze sec­tor ex­tra mid­de­len no­dig. De be­wo­ners heb­ben recht op fij­ne da­gen met hun naas­ten. Als fa­mi­lie dra­gen wij bij aan deugd­doen­de mo­men­ten en die mo­gen ze niet af­pak­ken.

L. D.C., MORTSEL

Men­ta­le ge­zond­heid

Men­ta­le en fy­sie­ke ge­zond­heid zijn al­le­bei be­lang­rijk en met el­kaar ver­we­ven. Het is moei­lijk om een al­ge­me­ne maat­re­gel toe te pas­sen, maar de al­ge­me­ne aan­be­ve­lin­gen (af­stand hou­den, mond­mas­ker dra­gen, han­den ont­smet­ten) moe­ten nu meer dan ooit strikt op­ge­volgd wor­den. Maar als in een woon­zorg­cen­trum de si­tu­a­tie on­be­heers­baar dreigt te wor­den door be­smet­te be­wo­ners en per­so­neels­le­den, dan is het op­schor­ten of fel in­per­ken van be­zoek niet

lan­ger een op­tie, maar een nood­zaak. Het zal hard aan­ko­men, maar dan is het even door de zu­re ap­pel bij­ten.

PAUL VAN HERCK, VOSSELAAR

Ne­ven­ef­fect

Er is al te veel een­zaam­heid bij de ou­de­ren. Nu te­rug de deu­ren slui­ten, gaat voor ve­le ou­de­ren een ne­ven­ef­fect heb­ben in de­ze don­ke­re tij­den. Veel van hen zou­den ster­ven van ver­driet.

STEFFI CEURSTERS, BRECHT

Een­zaam­heid

Be­ter ster­ven aan co­ro­na dan van een­zaam­heid.

ANA SCHORPION,

TERNEUZEN kun­nen be­slis­sen. Als je so­wie­so nog een be­perk­te tijd te le­ven hebt, maakt het niet uit waar­aan je sterft. Het pro­bleem is an- ders voor men­sen die niet meer wils­be­kwaam zijn. Daar kan je wel op­te­ren om een soort van lock­down in te voe­ren. Dan is een oor­deel van de be­han­de­len­de arts no­dig om te be­slis­sen of de per­soon be­ter is met of zon­der be­perkt con­tact.

BART VERMEIREN, EKEREN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium