Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW ME­NING

-

staat open voor be­knop­te re­ac­ties. De re­dac­tie heeft het recht uw brief te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Ver­meld steeds uw naam en adres. Le­zers­brie­ven, Kat­wilg­weg 2, 2050 Ant­wer­pen of brie­ven@gva.be

Co­ro­na­lert

Er werd maan­den re­cla­me ge­maakt voor de nieu­we app Co­ro­na­lert. Als 74-ja­ri­ge heb ik zelfs twee nieu­we smartpho­nes ge­kocht – één voor mij en één voor mijn vrouw – om­dat de app niet werk­te op on­ze ou­de te­le­foons. Kost­prijs 1.000 eu­ro. En ik vond het een nut­ti­ge tool, maar nu met de nieu­we maat­re­ge­len van het duo De CrooVan­den­brou­c­ke wordt er met geen woord meer ge­rept over de­ze ap­pli­ca­tie! Zijn ze met mijn voe­ten aan het spe­len?

HU­GO WILLEMS

Co­ron­a­maat­re­ge­len

De hui­di­ge re­ge­ring wil zich kracht­da­dig op­stel­len, en on­der lei­ding van Jan­sens&Jan­sens (De Croo en Van­den­brou­c­ke) kon­di­gen ze snel en kor­daat stren­ge maat­re­ge­len aan. Al­leen zijn de­ze even­zeer wei­nig ge­test op ef­fi­ci­ën­tie en wor­den ze daar­door steeds ver­an­derd. Be­hal­ve het pro­fi­le­ren van hun ego is er wei­nig ver­schil met de voor­gaan­de re­ge­ring. Dit­maal is er een te­kort aan test­ma­te­ri­aal, dus moet je eerst ziek zijn eer je wordt ge­test. Wat is dan het nut van de con­tact tra­cing? Bo­ven­dien is er nu al een te­kort aan griep­vac­cins. Het zo­veel­ste be­wijs dat een vlug in el­kaar ge­sto­ken re­ge­ring, nu en ook la­ter niet func­ti­o­neert.

ANNE KOPP

Gra­tis trein­tic­kets

Zou on­ze re­ge­ring mis­schien kun­nen over­we­gen om het aan­bod van de gra­tis trein­tic­kets te ver­len­gen met de pe­ri­o­de van de ho­re­ca­slui­ting? Men kan bij aan­komst ner­gens meer te­recht voor een nat­je en een droog­je, om van een sa­ni­tair be­zoek­je nog te zwij­gen. En waar­om de­ze tic­kets aan­bie­den in de pe­ri­o­de tus­sen ok­to­ber en maart, met ge­ga­ran­deerd kor­te en win­ter­se da­gen? Be­dankt voor dit on­der­maat­se en over­roe­pen ge­schenk.

A. STEVENHEYE­NS, DEURNE

Zelfrij­den­de bus

Nu het idee van een zelfrij­den­de bus van de baan is, kan men be­ter na­den­ken over een tram­lijn van Petrol Zuid naar het Ei­land­je. Die had er al moe­ten ko­men met de heraan­leg van de kaai­en.

ERIK SCHOEPEN

 ?? FO­TO PHOTO NEWS ??
FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium