Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“In­eens wil­len jour­na­lis­ten mijn ge­hei­men we­ten, En ik heb er geen!”

Riadh Bah­ri maakt in­druk in ‘De Slim­ste Mens ter We­reld’

-

Dins­dag be­haal­de hij de twee­de hoog­ste sco­re ooit en ook woens­dag wist hij, na een span­nen­de fi­na­le, in de ra­ce te blij­ven. Tot hier­toe was El­la Ley­ers de ti­tel­fa­vo­riet in De Slim­ste Mens ter We­reld, maar met VRTre­por­ter Riadh Bah­ri lijkt een ster­ke ka­per op de kust. Al ziet hij het zelf he­le­maal an­ders. “Ik heb al een aan­tal ke­ren

ge­had.”

“Ik ken geen bal van kunst”, zei hij na­dat hij ne­gen van de tien ver­vaag­de kunst­wer­ken had her­kend. Al van in het be­gin gaat Riadh Bah­ri (32) er prat op dat hij de slim­ste mens ter we­reld niet kan wor­den, en dat blijft ie vol­hou­den. Zelfs na­dat hij z’n eer­ste deel­na­me won en met 594 de twee­de hoog­ste sco­re ooit be­haal­de.

“Weet je wat gek is?”, be­gint Bah­ri. “Je doet het in je eer­ste af­le­ve­ring heel goed en in­eens ver­wacht men groot­se din­gen van je. En voor je het weet hangt er een jour­na­list aan de lijn om te vra­gen wat je ge­hei­men zijn. (scha­tert) Ter­wijl ik er geen heb. Je kan je niet voor­be­rei­den op een quiz als De slim­ste mens, dat is on­be­gon­nen werk. Wer­ke­lijk al­le feitjes, da­ta en na­men no­te­ren waar­van je denkt dat ze je van pas kun­nen ko­men? Daar be­zorg je je­zelf al­leen maar hoofd­pijn en een lich­te exis­ten­ti­ë­le cri­sis mee.” (lacht)

Wa­ter­ga­te

Waar­mee de lucht­vaart­spe­ci­a­list van de VRT niet ge­zegd wil heb­ben dat hij al­les aan het lot over­laat. “Na­tuur­lijk heb ik de af­ge­lo­pen we­ken wel één en an­der in m’n Ip­ho­ne ge­no­teerd. Maar dan ging het al­tijd over iets ac­tu­eels. Mijn ken­nis over de ja­ren vijf­tig bij­scha­ven, daar zag ik niet di­rect het nut van in.”

“Bo­ven­dien is er al­tijd wel een por­tie ge­luk mee ge­moeid. Neem nu bij­voor­beeld die fo­tor­on­de van woens­dag. Als ik zeg dat ik geen bal van kunst ken, dan is dat ook zo. Maar ik heb in mijn eer­ste jaar aan de uni­ver­si­teit kunst­ge­schie­de­nis ge­had. En daar­in zie je al die wer­ken pas­se­ren. Ik dacht dat ik ze al lang van m’n har­de schijf had ge­wist, maar blijk­baar la­gen ze toch nog er­gens stof te ver­ga­ren in mijn on­der­be­wust­zijn.”

Win­nen van hui­di­ge fa­vo­riet El­la Ley­ers, dat ziet Bah­ri dus niet met­een ge­beu­ren. “Je ziet toch zelf hoe­veel ze weet? Ik weet niet wat Jan Ley­ers met z’n doch­ters heeft ge­daan, maar zijn op­voe­ding heeft z’n ef­fect niet ge­mist. Duikt er een film­pje van het Wa­ter­ga­te-schan­daal op, denk ik heel zelf­ze­ker: aha, dat was in 1974. Die 40 se­con­den zijn voor mij. Wie kent er dat jaar­tal nu nog, be­hal­ve de en­ke­lin­gen die zich echt in­te­res­se­ren voor Ame­ri­kaan­se po­li­tiek? El­la Ley­ers, dus.”

Twit­te­ren met Ko­ning Fi­lip

Hoe het ook zij, Bah­ri wist zich al­vast door z’n eer­ste twee deel­na­mes te slaan. En daar is hij te­vre­den mee. “Ik hoef me al­vast niet te scha­men te­gen­over m’n col­le­ga’s. Of het zou voor mijn fou­te mop­pen moe­ten zijn, na­tuur­lijk”, lacht hij.

De ver­slag­ge­ver ver­tel­de quiz­mas­ter Erik Van Looy bo­ven­dien een op­mer­ke­lij­ke anek­do­te: hij zou, sa­men met Ivan De Vad­der, Ko­ning Fi­lip Twit­ter­les heb­ben ge­ge­ven. “De nu­an­ce van dat ver­haal is iet­wat ver­lo­ren ge­gaan in de mon­ta­ge”, zegt Ba­ri met een lach. “Dat was in het ka­der van een re­por­ta­ge­wed­strijd van z’n Prins Fi­lip­fonds. Hij was net ko­ning, ge­loof ik. Er werd toen aan Ivan en mij ge­vraagd of we voor en­ke­le jon­ge jour­na­lis­ten een le­zing kon­den ge­ven over de do’s en don’ts van so­ci­a­le me­dia. En Fi­lip was daar­op aan­we­zig. Maar we za­ten hem niet aan z’n troon uit te leg­gen hoe Twit­ter werkt, hoe ge­wel­dig me dat ook lijkt.”

 ?? FO­TO RR ?? Riadh Bah­ri.
FO­TO RR Riadh Bah­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium