Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nieu­we sterk­hou­ders staan klaar bij VTM

Di­na Ters­a­go en An­dy Peel­man ver­e­ni­gen krach­ten in ‘Ze zeg­gen dat’

-

Twee van Vlaan­de­rens po­pu­lair­ste scherm­ge­zich­ten en een dub­be­le por­tie re­a­li­ty van hier. Van­af dins­dag 3 no­vem­ber ste­ken de VTM-zen­ders nog een tand­je bij in hun na­jaar met drie gloed­nieu­we pro­gram­ma’s. Uit­hang­bor­den zijn Di­na Ters­a­go (41), An­dy Peel­man (37) en Va­le­rie De Boo­ser (40).

Met Koen Wau­ters en Ruth Beeck­mans in Snack­mas­ters pak­te VTM de voor­bije we­ken al uit met een on­uit­ge­ge­ven pre­sen­ta­tie­duo. Na de gro­te fi­na­le van vol­gen­de week staan de vol­gen­de twee klep­pers al klaar: Boer zkt vrouw-ge­zicht Di­na Ters­a­go en De buurt­po­li­tie-ac­teur An­dy Peel­man ver­e­ni­gen hun krach­ten om op zoek te gaan naar de waarheid ach­ter brood­je­aap­ver­ha­len in Ze zeg­gen dat. Zo on­der­zoe­ken ze of de ge­mid­del­de Vla­ming daad­wer­ke­lijk 8 spin­nen per jaar op­eet in z’n slaap. “Na die test met de spin­nen kan ik al­leen maar be­a­men dat Di­na écht een straf­fe ma­dam is”, zegt Peel­man. “Wat ze daar deed, doen er haar niet veel na. Voor som­mi­ge be­we­rin­gen zijn we ver ge­gaan. We heb­ben zelfs mi­cro­chips in­ge­slikt om te zien of vrou­wen in­der­daad snel­ler kou heb­ben dan man­nen.” Ook zus­ter­zen­der VTM 2 pakt van­af no­vem­ber uit twee nieu­we pro­gram­ma’s. Na La­dy truc­kers, Jon­ge wol­ven en Va­ni­ty pla­tes zijn La­tem le­ven en Ik ver­trek uit Vlaan­de­ren de vier­de en vijf­de re­a­li­ty­reek­sen van ei­gen ma­ke­lij op het ka­naal. In die eer­ste vol­gen de ma­kers be­ken­de en min­der be­ken­de in­wo­ners van Sint-Mar­tems-La­tem, een van de rijk­ste ge­meen­ten van het land. On­der hen Va­le­rie De Boo­ser en de Boxy-broers.

Ik ver­trek uit Vlaan­de­ren is dan weer de Vlaam­se ver­sie van het Ne­der­land­se suc­ces­for­mat Ik ver­trek. De ca­me­ra’s krui­pen in het zog van ge­zin­nen die al­les ach­ter­la­ten om een nieuw le­ven te be­gin­nen in Frank­rijk of Span­je. Wie al­le nieu­we VTM-sterk­hou­ders wil vol­gen, moet straks wel de di­gi­cor­der in­stel­len: de drie pro­gram­ma’s wor­den al­len op dins­dag­avond uit­ge­zon­den.

 ?? FO­TO RR ?? Di­na Ters­a­go en An­dy Peel­man.
FO­TO RR Di­na Ters­a­go en An­dy Peel­man.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium