Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fi­re with Fi­re

-

Ac­tie­dra­ma van Da­vid Bar­rett (VS 2012). Met Josh Du­ha­mel (Je­re­my Co­le­man), Bruce Wil­lis (Mi­ke Cel­la). Brand­weer­man Je­re­my is ge­tui­ge van een bru­ta­le moord op de ei­ge­naar van een nacht­win­kel. Zelf ont­snapt hij nipt aan de dood. Hij gaat ak­koord om te ge­tui­gen te­gen de da­der, een be­ruch­te gang­ster. Om te ver­mij­den dat ze hem het zwij­gen op­leg­gen, moet Je­re­my on­der­dui­ken. Maar zijn nieu­we iden­ti­teit lekt al snel uit en de po­li­tie slaagt er niet in hem te be­scher­men. Niet al­leen Je­re­my, maar ook zijn vrien­den en fa­mi­lie lo­pen ge­vaar. 6/10 VTM 3, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium