Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ex­perts drin­gen aan op nóg stren­ge­re aan­pak

Nieu­we lock­down geen ta­boe meer om co­ro­na­vi­rus in te dij­ken

- HANNES HEYNDERICK­X KOEN BAUMERS MATTHIAS VANDERASPO­ILDEN

Een nieu­we lock­down om het co­ro­na­vi­rus in te dij­ken, is geen ta­boe meer. Voor mi­cro­bi­o­loog Em­ma­nu­el An­dré, voor­ma­lig woord­voer­der van het Cri­sis­cen­trum, is het zelfs de eni­ge op­tie die ons nog rest. Ook de an­de­re ex­perts plei­ten voor een nóg stren­ge­re aan­pak. Eri­ka Vlieg­he vindt dat de maat­re­ge­len aan­ge­scherpt moe­ten wor­den om niet in een si­tu­a­tie te ko­men die er­ger is dan in maart. Al be­seft ze dat voor veel men­sen het woord lock­down een wran­ge na­smaak heeft. Mor­gen komt het Over­leg­co­mi­té van de re­ge­rin­gen bij­een om zich over de cri­sis te bui­gen. Aan po­li­tie­ke zij­de zijn ze ech­ter niet met­een fan van nieu­we, for­se ver­stren­gin­gen. Zo gaf mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Frank Van­den­brou­c­ke (sp.a) aan eerst het ef­fect van de re­cent­ste maat­re­ge­len te wil­len af­wach­ten.

De co­ro­na­si­tu­a­tie loopt com­pleet uit de hand vol­gens de me­di­sche ex­perts. Ze plei­ten dan ook vu­rig voor nóg stren­ge­re maat­re­ge­len dan de nieu­we re­gels die het Over­leg­co­mi­té vo­ri­ge vrij­dag af­kon­dig­de. Em­ma­nu­el An­dré neemt zelfs het woord “lock­down” in de mond: “Ik be­grijp echt niet waar­om we de re­cep­ten uit de eer­ste golf niet han­te­ren.”

“De maat­re­ge­len die vo­ri­ge week zijn in­ge­roe­pen, heb­ben te wei­nig im­pact om­dat er veel co­ron­a­moe­heid on­der de be­vol­king is. Het eni­ge wat ons nog rest, is een tij­de­lij­ke lock­down.”

Mi­cro­bi­o­loog Em­ma­nu­el An­dré, een van de be­kend­ste Frans­ta­li­ge co­ro­na-ex­perts, trekt aan de alarm­bel. Vol­gens An­dré zijn de ver­streng­de co­ron­a­maat­re­ge­len, die sinds maan­dag van kracht zijn, on­vol­doen­de om de op­mars van Co­vid-19 een halt toe te roe­pen. “Voor­al in de pro­vin­cie Luik zien we de zie­ken­hui­zen vol­lo­pen”, zegt hij. “Ook el­ders in het land staan we op een twee­tal we­ken van een dra­ma.”

Zijn oplos­sing: een vol­le­di­ge lock­down, zo­als in maart. “Ik be­grijp echt niet waar­om we de re­cep­ten uit de eer­ste golf niet ge­woon ko­pi­ë­ren. Een ver­bod op niet-es­sen­ti­ë­le ver­plaat­sin­gen moet er so­wie­so ko­men. Al­leen dan zul­len de men­sen be­sef­fen dat ze ef­fec­tief bin­nen moe­ten blij­ven.”

Wran­ge na­smaak

Ook in­fec­ti­o­lo­ge Eri­ka Vlieg­he vindt dat de maat­re­ge­len nog wat aan­ge­scherpt moe­ten wor­den. Al be­seft ze dat voor veel men­sen het woord “lock­down” een wran­ge na­smaak heeft. “We moe­ten in­der­daad goed na­den­ken over bij­ko­men­de maat­re­ge­len”, zegt ze. “An­ders drei­gen we in een si­tu­a­tie te ko­men die er­ger is dan die van maart.” Over con­cre­te maat­re­ge­len wil ze geen bal­lon­ne­tjes op­la­ten, “maar er zijn nog een he­le­boel mo­ge­lijk­he­den om men­sen tij­de­lijk uit el­kaar te hou­den”. “De maat­schap­pe­lij­ke con­sen­sus is dat we de scho­len wil­len open­hou­den, en dat we woon­zorg­cen­tra niet op slot mo­gen doen. Om de ou­de­ren en de jon­ge­ren te ont­zien, moe­ten we nu tij­de­lijk te­rug in ons kot krui­pen.”

Aan po­li­tie­ke zij­de zijn ze niet met­een fan van nieu­we, for­se ver­stren­gin­gen. On­der meer mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Frank Van

Eri­ka Vlieg­he

In­fec­ti­o­lo­ge

“Het woord lock­down heeft een wran­ge na­smaak. We moe­ten goed na­den­ken over bij­ko­men­de maat­re­ge­len. An­ders drei­gen we in een si­tu­a­tie te ko­men die er­ger is dan die van in maart.”

den­brou­c­ke (sp.a) gaf aan eerst het ef­fect van de re­cent­ste aan­scher­pin­gen te wil­len af­wach­ten. Waals mi­nis­ter-pre­si­dent Elio Di Ru­po (PS) wil daar­en­te­gen wel on­mid­del­lijk stren­ge­re maat­re­ge­len. De Vlaam­se re­ge­ring staat dan weer fors op de rem om ver­stren­gin­gen door te voe­ren in sec­to­ren die ze bij­na vol­le­dig in ei­gen han­den heb­ben: sport, cul­tuur en on­der­wijs.

Ein­de­lijk ba­ro­me­ter

Mor­gen komt een nieuw Over­leg­co­mi­té bij­een, waar­in de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen hun vi­sie op de hui­di­ge co­ro­na­si­tu­a­tie op ta­fel zul­len leg­gen. Ook de ba­ro­me­ter van co­ro­na­com­mis­sa­ris Pe­dro Fa­con zal er ze­ker ge­fi­na­li­seerd wor­den. Die co­ro­na­ba­ro­me­ter is al zo goed als klaar, en geeft mo­men­teel ni­veau vier aan, maar ver­schil­len­de sec­tor­spe­ci­fie­ke pro­to­col­len, zo­als die van de eve­ne­men­ten en sport­wed­strij­den, moe­ten er nog hun plaats­je in krij­gen.

Ver­wacht wordt dat de in­te­gra­tie van die pro­to­col­len so­wie­so ge­paard gaat met ver­stren­gin­gen, zij het on­recht­streeks. Zo func­ti­o­neert de cul­tuur­sec­tor op dit mo­ment nog on­der co­de geel: een on­houd­ba­re si­tu­a­tie in ver­ge­lij­king met an­de­re stren­ge maat­re­ge­len. Als de cul­tuur­pro­to­col­len aan de ba­ro­me­ter wor­den ge­kop­peld, lijkt het on­ver­mij­de­lijk dat ook daar een stren­ge­re kleur­co­de zal gel­den. Zo kan het zijn dat de be­zoe­kers­aan­tal­len te­rug­ge­schroefd wor­den. Er gaan zelfs stem­men op om be­paal­de voor­zie­nin­gen, zo­als mu­sea, op­nieuw te slui­ten.

Dat ook de be­zoe­kers­ca­pa­ci­teit voor sport­wed­strij­den naar be­ne­den bij­ge­steld zal wor­den, lijkt even­eens een cer­ti­tu­de. Ook daar werkt de sec­tor, in sa­men­spraak met de be­voeg­de mi­nis­ter, aan­ge­pas­te pro­to­col­len uit. Maar de co­ro­na­com­mis­sa­ris moet die nog goed­keu­ren, in af­wach­ting van het Over­leg­co­mi­té van mor­gen. Een pro­ces waar som­mi­ge sec­to­ren in Vlaan­de­ren met arg­waan en ze­nuw­ach­tig­heid naar kij­ken. Bij N-VA pleit men bij­voor­beeld open­lijk voor maat­re­ge­len op maat in plaats van een one si­ze fits

all-oplos­sing.

Of het Over­leg­co­mi­té ver­der wil gaan dan de sec­tor­spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len die Pe­dro Fa­con op ta­fel legt, zal nog moe­ten blij­ken. Maar veel ani­mo om rich­ting een nieu­we lock­down te evo­lu­e­ren, is voor­als­nog ner­gens in de Wet­straat te be­speu­ren. Nog niet. Er wordt ver­we­zen naar de maat­re­ge­len die gou­ver­neurs of bur­ge­mees­ters ex­tra kun­nen ne­men en de hoop dat ie­der­een stil­aan de ernst van de si­tu­a­tie be­gint in te zien. Ge­beurt dat echt niet, dan is er nog al­tijd een stok ach­ter de deur: “We kun­nen zo’n lock­down 2.0 jam­mer ge­noeg ook niet uit­slui­ten.”

Em­ma­nu­el An­dré

Mi­cro­bi­o­loog

“Ik be­grijp echt niet waar­om we de re­cep­ten uit de eer­ste golf niet han­te­ren.

Een ver­bod op niet-es­sen­ti­ë­le ver­plaat­sin­gen moet er so­wie­so ko­men.”

 ?? FO­TO DBA ??
FO­TO DBA
 ?? FO­TO BELGA ??
FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium