Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wat zou dit be­te­ke­nen voor ...?

-

THE­A­TERS EN BIOS­CO­PEN

De kans be­staat dat het maxi­ma­le aan­tal aan­we­zi­gen weer wordt te­rug­ge­bracht door een strik­te­re toe­pas­sing van de af­stands­re­gels. In sep­tem­ber ver­soe­pel­den die, waar­door er nog maar één stoel in plaats van twee vrij moest blij­ven tus­sen twee bub­bels.

SPORTCLUBS

Het Vlaam­se voor­stel is om wel nog sport te la­ten door­gaan, bij voor­keur met pu­bliek. Maar het is wach­ten op een be­slis­sing die ook door de an­de­re ge­meen­schap­pen ge­dra­gen wordt. De ver­wach­ting is wel dat er ge­raakt wordt aan het aan­tal toe­schou­wers op wed­strij­den. Ook is het nog een vraag­te­ken of bij­voor­beeld zwem­ba­den open mo­gen blij­ven. In­di­vi­du­e­le fe­de­ra­ties ver­scherp­ten wel al de maat­re­ge­len. Zo moe­ten coa­ches in het bas­ket­bal nu tij­dens trai­nin­gen en wed­strij­den een mond­mas­ker dra­gen.

VOET­BAL

In de Pro Le­a­gue wordt dit week­end ge­woon ge­voet­bald, maar de com­pe­ti­tie in de reeks eer­ste na­ti­o­na­le ama­teur wordt uit­ge­steld tot na het week­end van 8 no­vem­ber. Ook wed­strij­den in de la­ge­re com­pe­ti­ties wor­den dit week­end ge­schrapt, met uit­zon­de­ring van de jeugd­wed­strij­den U6 tot en met U17.

JEUGDBEWEG­INGEN

Op dit mo­ment mo­gen ac­ti­vi­tei­ten nog door­gaan met maxi­maal vijf­tig per­so­nen, met res­pect van an­der­hal­ve me­ter af­stand tus­sen el­ke per­soon ou­der dan 12 jaar. Ook week­ends mo­gen nog steeds plaats­vin­den. Er is mor­gen nog over­leg ge­pland over een aan­pas­sing van de pro­to­col­len, maar veel jeugdbeweg­ingen heb­ben het ze­ke­re voor het on­ze­ke­re ge­no­men en ac­ti­vi­tei­ten met over­nach­ting ge­schrapt.

MU­SEA

Er werd voor­ge­steld de mu­sea op­nieuw te slui­ten, maar bin­nen de sec­tor hoopt men dat nog te kun­nen ver­mij­den. “Wij kre­gen dins­dag­avond nog te ho­ren bij de Tas­kfor­ce cul­tuur dat mu­sea als zeer vei­li­ge, co­rona­proof om­ge­vin­gen wor­den ge­zien”, zegt di­rec­teur Ol­ga Van Oost van Fa­ro, het Vlaams steun­punt voor cul­tu­reel erf­goed. “Men­sen heb­ben er nood aan om de­ze plek­ken van rust, schoon­heid en in­spi­ra­tie te be­zoe­ken, ze­ker in de­ze moei­lij­ke tij­den.”

WOON­ZORG­CEN­TRA

Be­zoe­kers blij­ven wel­kom, maar er wordt wel een rem ge­zet op het aan­tal con­tac­ten. Zo mag een be­wo­ner slechts een nauw con­tact heb­ben en zijn maxi­maal vier be­zoe­kers per be­wo­ner toe­ge­la­ten, ook met vol­doen­de af­stand. Ca­fe­ta­ria’s blij­ven toe­gan­ke­lijk voor be­wo­ners, maar ver­bo­den ter­rein voor be­zoe­kers.

WIN­KELS

Een slui­ting ligt niet op ta­fel, maar mo­ge­lijk wor­den de re­gels rond win­ke­len in ge­zel­schap wel ver­strengd. Na­ge­noeg al­le win­kel­ke­tens vroe­gen gis­te­ren al aan hun klan­ten weer zo veel mo­ge­lijk al­leen te win­ke­len.

MONDMASKER­PLICHT

Mo­ge­lijk wordt het dra­gen van een mond­mas­ker weer ver­plicht in stads­cen­tra, al wil de fe­de­ra­le over­heid die be­slis­sing over­la­ten aan pro­vin­cie- en ge­meen­te­be­stu­ren. Eind sep­tem­ber be­slis­te de vo­ri­ge re­ge­ring nog die re­gel te ver­soe­pe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium